Oznámenie č. 348/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov

Čiastka 106/2014
Platnosť od 13.12.2014
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 30. decembra 2014.