Oznámenie č. 347/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Čiastka 106/2014
Platnosť od 13.12.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.