Oznámenie č. 340/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení výnosu z 9. júla 2010 č. 14016/2010-OL

Čiastka 104/2014
Platnosť od 05.12.2014
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. decembra 2014.