Zákon č. 333/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 30/2019 Z. z.(nepriamo), 35/2019 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 102/2014
Platnosť od 29.11.2014
Účinnosť od 01.07.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2014 okrem čl. I, čl. II, čl. IV až VI, § 10 písm. a) a c) v čl. VIII, čl. IX bodov 1 až 4 a 7, čl. X bodu 4, § 2 písm. x) časť vety pred bodkočiarkou v bode 8, bodov 11, 24, § 8 ods. 4 prvej vety v bode 31, bodov 48 a 49, § 16b...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2019 35/2019 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.03.2019 - 30.06.2019 30/2019 Z. z.(nepriamo)
01.04.2015 - 28.02.2019 Delená účinnosť
01.01.2015 - 31.03.2015 Delená účinnosť
01.12.2014 - 31.12.2014

Pôvodný predpis

29.11.2014