Nález č. 331/2014 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 8/2013 zo 17. septembra 2014 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 28 ods. 2 druhej vety zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov s čl. 131 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

Čiastka 101/2014
Platnosť od 29.11.2014
Účinnosť do 28.02.2019
Zrušený 314/2018 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa čl. 125 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky ustanovenie § 28 ods. 2 druhej vety zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov, k...

Pôvodný predpis

29.11.2014