Oznámenie č. 33/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie organizáciám cestovného ruchu a náležitosti projektu

Čiastka 13/2014
Platnosť od 15.02.2014
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. februára 2014.

33

OZNÁMENIE

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 11 zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení zákona č. 415/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vydalo

výnos z 10. februára 2014 č. 04210/2014/B710-SCR/8331-M, ktorým sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie organizáciám cestovného ruchu a náležitosti projektu.

Výnos ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie organizáciám cestovného ruchu podľa § 29 zákona a náležitosti projektu.

Výnos nadobúda účinnosť 15. februára 2014.

Výnos je uverejnený na webovom sídle Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky www.mindop.sk a je prístupný k nahliadnutiu na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.