Oznámenie č. 329/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov

Čiastka 100/2014
Platnosť od 28.11.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

OBSAH

Pôvodný predpis

28.11.2014