Oznámenie č. 328/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov

Čiastka 100/2014
Platnosť od 28.11.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.