Vyhláška č. 327/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom v znení vyhlášky č. 150/2011 Z. z.

Čiastka 100/2014
Platnosť od 28.11.2014
Účinnosť od 01.12.2014 do31.05.2017
Zrušený 55/2017 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2014 - 31.05.2017