Zákon č. 326/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov

Čiastka 100/2014
Platnosť od 28.11.2014
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem čl. I bodu 13, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2016 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.01.2015 - 31.12.2015