Vyhláška č. 32/2014 Z. z.Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 204/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie v znení vyhlášky č. 402/2011 Z. z.

Čiastka 13/2014
Platnosť od 15.02.2014 do30.06.2014
Účinnosť od 01.03.2014 do30.06.2014
Zrušený 151/2014 Z. z.

OBSAH