Oznámenie č. 319/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku č. 1 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 98/2014
Platnosť od 22.11.2014

319

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov bol na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 7. novembra 2014 uložený dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:

Dodatok č. 1 z 31. októbra 2014 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2014 – 2016 uzatvorenej 24. septembra 2013 medzi Združením odborárov energetiky Slovenska

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.