Zákon č. 311/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 95/2014
Platnosť od 14.11.2014
Účinnosť od 01.01.2015

OBSAH