Oznámenie č. 302/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach z 29. októbra 1992 a jej Záverečného protokolu

Čiastka 93/2014
Platnosť od 05.11.2014
Redakčná poznámka

Protokol nadobudne platnosť 1. decembra 2014 v súlade s článkom 21 ods. 2.

OBSAH

Časť I (Čl. 1 - Čl. 5)
Časť III (Čl. 19 - Čl. 21)