Zákon č. 301/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 93/2014
Platnosť od 05.11.2014
Účinnosť od 01.03.2015
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2014 okrem prvého bodu, druhého bodu a šiesteho bodu v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2015.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2015 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.12.2014 - 28.02.2015