Zákon č. 298/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Čiastka 93/2014
Platnosť od 05.11.2014
Účinnosť od 01.01.2015