Opatrenie č. 296/2014 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Čiastka 91/2014
Platnosť od 29.10.2014
Účinnosť od 31.10.2014 do31.10.2014
Zrušený 309/2016 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. októbra 2014 okrem § 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. novembra 2014.

OBSAH