Opatrenie č. 295/2014 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2015

Čiastka 91/2014
Platnosť od 29.10.2014
Účinnosť od 01.01.2015

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2015 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

29.10.2014