Zákon č. 293/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 90/2014
Platnosť od 24.10.2014
Účinnosť od 02.01.2015

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
02.01.2015 Aktuálne znenie