Zákon č. 292/2014 Z. z.Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 90/2014
Platnosť od 24.10.2014
Účinnosť od 01.05.2018 do30.06.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2014 okrem čl. I § 42 ods. 8 a 9 a § 44 ods. 3, čl. III bodov 1., 2., 5. a 7. a čl. IV bodov 18. a 20., ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015.

292

ZÁKON

zo 17. septembra 2014

o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Všeobecné ustanovenia

§ 1

Predmet zákona

(1) Tento zákon upravuje právne vzťahy pri poskytovaní príspevku v programovom období 2014 – 2020, postup a podmienky poskytovania príspevku, práva a povinnosti osôb v súvislosti s poskytovaním príspevku, pôsobnosť orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy pri poskytovaní príspevku a zodpovednosť za porušenie podmienok poskytnutia príspevku.

(2) Tento zákon sa nevzťahuje na pomoc a podporu poskytovanú podľa osobitných predpisov.1)

§ 2

Európske štrukturálne a investičné fondy

(1) Európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi,2) z ktorých je poskytovaný príspevok, sú Európsky fond regionálneho rozvoja,3) Európsky sociálny fond,4) Kohézny fond,5) Európsky námorný a rybársky fond6) a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka.7)

(2) Pri poskytovaní príspevku je uplatňovaný princíp partnerstva,8) princíp nediskriminácie, princíp transparentnosti, princíp hospodárnosti, princíp efektívnosti, princíp účelnosti, princíp účinnosti a zákaz konfliktu záujmov.

§ 3

Základné ustanovenia

(1) Na účely tohto zákona sa rozumie

a) príspevkom finančné prostriedky poskytované z európskych štrukturálnych a investičných fondov a finančné prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie; príspevok je poskytovaný vo forme nenávratného finančného príspevku alebo podmienečne vratného finančného príspevku na realizáciu projektu na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo podmienečne vratného finančného príspevku podľa § 25 (ďalej len „zmluva“) alebo rozhodnutia podľa § 16 ods. 2,

b) projektom súhrn aktivít, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie príspevku, ktoré predkladá žiadateľ v žiadosti o poskytnutie príspevku (ďalej len „žiadosť“) a ktoré realizuje prijímateľ sám alebo s partnerom v súlade so zmluvou alebo rozhodnutím podľa § 16 ods. 2; projektom je aj integrovaný projekt a kolektívna investícia,

c) integrovaným projektom súhrn aktivít, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, ktoré predstavujú investície týkajúce sa súčasne viacerých opatrení,9) na ktoré sa vzťahuje poskytnutie príspevku, ktoré predkladá žiadateľ v žiadosti a ktoré realizuje prijímateľ sám alebo s partnerom v súlade so zmluvou alebo rozhodnutím podľa § 16 ods. 2,

d) kolektívnou investíciou súhrn aktivít, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, ktoré predstavujú investície týkajúce sa jedného alebo viacerých opatrení,9) na ktoré sa vzťahuje poskytnutie príspevku, ktoré predkladá žiadateľ v žiadosti a ktoré realizuje prijímateľ vždy spoločne s partnerom v súlade so zmluvou alebo rozhodnutím podľa § 16 ods. 2,

e) systémom riadenia a kontroly10) pravidlá, postupy a činnosti súvisiace s poskytovaním príspevku, financovaním príspevku a s výkonom vládneho auditu; systém riadenia a kontroly zahŕňa systém riadenia, systém finančného riadenia a postupy pre výkon vládneho auditu,

f) systémom riadenia súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní príspevku, najmä pri vyhlasovaní výzvy na predkladanie projektových zámerov, výzvy na predkladanie žiadostí (ďalej len „výzva“) a vyzvaní podľa tohto zákona, v konaní o žiadosti, pri opravných prostriedkoch, kontrole11) projektov, posudzovaní konfliktu záujmov, aplikácii postupov posudzovania sťažností, zverejňovaní informácií a spracúvaní osobných údajov,

g) systémom finančného riadenia súhrn pravidiel, postupov a činností financovania príspevku, ktorý zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii,

h) systémom ochrany finančných záujmov Európskej únie súhrn pravidiel, postupov a činností zameraných na ochranu finančných záujmov, najmä na zabezpečenie efektívnosti, transparentnosti, hospodárnosti, účinnosti a účelnosti nakladania s prostriedkami Európskej únie,

i) platbou finančný prevod príspevku alebo jeho časti,

j) pohľadávkou z príspevku pohľadávka štátu v správe poskytovateľa na vrátenie príspevku alebo jeho časti na základe poskytovateľom zisteného porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, zmluvy alebo rozhodnutia podľa § 16 ods. 2 zo strany prijímateľa, partnera alebo užívateľa,

k) pohľadávkou z rozhodnutia pohľadávka štátu z právoplatného rozhodnutia správneho orgánu podľa § 41 ods. 5 alebo § 41a ods. 3 alebo pohľadávka štátu z právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu12) vydávajúceho rozhodnutie o porušení finančnej disciplíny (ďalej len „Úrad vládneho auditu“).

(2) Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie

a) spolupracujúcim orgánom auditujúci orgán podľa osobitného predpisu13) okrem Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“), ktorý vykonáva úlohy podľa osobitného predpisu14) v spolupráci s orgánom auditu,

b) prijímateľom osoba od nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo právoplatnosti rozhodnutia podľa § 16 ods. 2, ktorej bola schválená žiadosť v konaní podľa tohto zákona; prijímateľom je aj hlavný prijímateľ podľa osobitného predpisu,15)

c) partnerom osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave projektu so žiadateľom a na realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy alebo podľa písomnej zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a partnerom alebo ktorá sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy alebo podľa písomnej zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a partnerom; v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika a programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko je partnerom prijímateľ podľa osobitného predpisu15) a vzťahy medzi hlavným prijímateľom podľa osobitného predpisu15) a týmto prijímateľom upravuje vždy osobitná zmluva. V rámci poskytovania príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka je partnerom osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave projektu so žiadateľom a na realizácii projektu podľa osobitného predpisu16) s prijímateľom podľa zmluvy alebo podľa písomnej zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a partnerom alebo ktorá sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy alebo podľa písomnej zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a partnerom,

d) užívateľom osoba, ktorej prijímateľ alebo partner poskytuje finančné prostriedky z príspevku za podmienok určených vo výzve alebo vo vyzvaní pre národný projekt na základe predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa a v súlade so zmluvou uzavretou medzi prijímateľom a užívateľom alebo partnerom a užívateľom,

e) žiadateľom osoba, ktorá žiada o poskytnutie príspevku do nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo právoplatnosti rozhodnutia podľa § 16 ods. 2,

f) poskytovateľom riadiaci orgán alebo Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „agentúra“) pre poskytovanie príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka;17) poskytovateľom môže byť sprostredkovateľský orgán, ak ho tým riadiaci orgán poverí,

g) cieľovou skupinou skupina osôb, v ktorých prospech sa realizuje projekt.

Pôsobnosť orgánov

§ 4

Vláda Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“)

a) zabezpečuje koordináciu poskytovania príspevku tým, že určuje

1. riadiaci orgán18) okrem riadiaceho orgánu ustanoveného osobitným predpisom,19)

2. na návrh riadiaceho orgánu sprostredkovateľský orgán,20)

3. platobnú jednotku okrem agentúry,21)

4. orgán auditu, ak nie je ustanovený v § 10 ods. 1,

b) schvaľuje

1. Partnerskú dohodu Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 (ďalej len „partnerská dohoda“) pred zaslaním Európskej komisii22) a jej zmeny,

2. operačný program23) a program rozvoja vidieka24) pred zaslaním Európskej komisii a ich zmeny,

3. systém riadenia, systém finančného riadenia a systém ochrany finančných záujmov Európskej únie,

c) plní ďalšie úlohy v oblasti poskytovania príspevku.

§ 5

Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie

(1) Orgánom zabezpečujúcim ochranu finančných záujmov Európskej únie je Úrad vlády Slovenskej republiky.25)

(2) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie koordinuje ochranu finančných záujmov Európskej únie vykonávanú subjektmi verejnej správy26) a spolupracuje s nimi. Na plnenie týchto úloh:

a) koordinuje a usmerňuje činnosti subjektov verejnej správy,

b) zhromažďuje údaje o nezrovnalostiach27) od subjektov verejnej správy,

c) plní ďalšie úlohy v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie.28)

(3) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie je koordinačným útvarom pre boj proti podvodom podľa osobitného predpisu,29) ktorý

a) poskytuje súčinnosť pri administratívnom vyšetrovaní,30)

b) oznamuje nezrovnalosti Európskej komisii podľa osobitných predpisov,31)

c) zabezpečuje, koordinuje a monitoruje výmenu informácií medzi subjektmi verejnej správy a vo vzťahu k Európskemu úradu pre boj proti podvodom, ak ide o podozrenia z podvodov a ďalších protiprávnych konaní pri poskytovaní príspevku.

(4) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie plní úlohy styčného miesta podľa osobitného predpisu.32)

(5) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie je pri plnení svojich úloh33) oprávnený požadovať od poskytovateľa, platobnej jednotky, certifikačného orgánu, centrálneho koordinačného orgánu, orgánu auditu, prijímateľa, partnera, užívateľa a iných osôb súčinnosť a tieto subjekty sú povinné požadovanú súčinnosť poskytnúť.

§ 6

Centrálny koordinačný orgán

(1) Centrálnym koordinačným orgánom je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.33a)

(2) Centrálny koordinačný orgán v súvislosti s realizáciou partnerskej dohody, operačných programov a programu rozvoja vidieka

a) plní úlohy podľa osobitného predpisu,34)

b) koordinuje a usmerňuje subjekty v oblasti systému riadenia okrem osobitných častí systému riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka,

c) vypracúva systém riadenia a jeho zmeny okrem systému riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka; súčasťou systému riadenia je vzor zmluvy,

d) zabezpečuje tvorbu informačného monitorovacieho systému a plní úlohy súvisiace s prevádzkou informačného monitorovacieho systému okrem informačného systému pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a informačného systému pre operačný program Interact,

e) monitoruje a hodnotí výsledky implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov,

f) zabezpečuje prípravu stanovísk a pozícií Slovenskej republiky k legislatívnym a strategickým dokumentom Európskej únie pre politiku súdržnosti a koordinuje a zabezpečuje prípravu legislatívnych, strategických a koncepčných dokumentov politiky súdržnosti v Slovenskej republike,

g) zriaďuje Radu centrálneho koordinačného orgánu; jej postavenie, zloženie a úlohy upraví štatút vydaný centrálnym koordinačným orgánom,

h) monitoruje dodržiavanie kritérií určenia riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu,36)

i) schvaľuje pre operačný program záväzný plán vypracovaný riadiacim orgánom, ktorý obsahuje časový harmonogram a finančný harmonogram poskytovania finančných prostriedkov určených pre operačný program a plán napĺňania cieľov operačného programu,

j) schvaľuje výzvy podľa § 17 vrátane výziev v rámci operačných programov cezhraničnej spolupráce podľa § 32, výzvy na predkladanie projektových zámerov podľa § 18 ods. 1 a vyzvania na predloženie národných projektov podľa § 26, na predloženie veľkých projektov podľa § 27 a na predloženie projektov technickej pomoci podľa § 28 pred ich vyhlásením,

k) je oprávnený vykonávať krízové riadenie operačného programu v prípade, ak záväzný plán podľa písmena i) nie je predložený alebo plnenie záväzného plánu príslušného operačného programu podľa písmena i) nedosahuje aspoň 80 % a ak o tom rozhodne vláda Slovenskej republiky na návrh predsedu vlády Slovenskej republiky,

l) plní ďalšie úlohy v oblasti systému riadenia.

(3) Centrálny koordinačný orgán je pri plnení svojich úloh oprávnený požadovať od poskytovateľa, platobnej jednotky, certifikačného orgánu, orgánu auditu, orgánu zabezpečujúceho ochranu finančných záujmov Európskej únie a iných osôb súčinnosť a tieto subjekty sú povinné požadovanú súčinnosť poskytnúť; poskytnutie súčinnosti môže subjekt odmietnuť, ak by tým bol ohrozený nezávislý výkon jeho úloh.

(4) Systém uplatňovania právomocí podľa odseku 2 písm. i) až k) upraví vláda Slovenskej republiky nariadením.

§ 7

Riadiaci orgán

(1) Riadiacim orgánom je orgán štátnej správy alebo orgán územnej samosprávy určený vládou na realizáciu operačného programu okrem riadiaceho orgánu ustanoveného osobitným predpisom.37)

(2) Riadiaci orgán plní úlohy podľa osobitného predpisu.18)

(3) Riadiaci orgán môže písomne poveriť sprostredkovateľský orgán vykonávaním časti svojich úloh.38) Riadiaci orgán môže písomnou zmluvou poveriť sprostredkovateľský orgán riadením časti operačného programu po overení splnenia podmienok podľa osobitného predpisu.39)

(4) Zodpovednosť riadiaceho orgánu za realizáciu operačného programu nie je ustanovením odseku 3 dotknutá.40)

(5) Riadiaci orgán zriadi monitorovací výbor.41) Členmi monitorovacieho výboru sú zástupcovia riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu, ostatných organizácií štátnej správy a nimi zriadených alebo založených právnických osôb a zástupcovia ostatných subjektov.41a) Zloženie monitorovacieho výboru upraví štatút monitorovacieho výboru tak, aby zástupcovia ostatných subjektov mali v monitorovacom výbore väčšinu hlasov; to neplatí pre operačný program Interact, program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika, program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko. Riadiaci orgán môže zriadiť pri monitorovacom výbore komisiu najmä na plnenie úloh podľa § 26. Riadiaci orgán na svojom webovom sídle zverejní zoznam členov monitorovacieho výboru, zoznam komisií zriadených pri monitorovacom výbore a členov týchto komisií.

(6) Riadiaci orgán je oprávnený pozastaviť platby pre projekt alebo jeho časť, ak má podozrenie na nedostatky42) v postupe prijímateľa, partnera, užívateľa alebo osoby, ktorá má k prijímateľovi, partnerovi alebo užívateľovi vzťah dodávateľa tovarov, prác alebo služieb (ďalej len „dodávateľ“) pri realizácii projektu. Riadiaci orgán je oprávnený zamietnuť platbu alebo upraviť výšku platby pre projekt alebo jeho časť, ak zistí nedostatky v postupe prijímateľa, partnera, užívateľa alebo dodávateľa pri realizácii projektu.

(7) Riadiaci orgán je pri plnení svojich úloh oprávnený požadovať od prijímateľa, partnera, užívateľa, dodávateľa alebo iných osôb súčinnosť a tieto subjekty sú povinné požadovanú súčinnosť poskytnúť.

(8) Riadiaci orgán, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka“), je zodpovedný za koordináciu činností pri uplatňovaní pravidiel poskytovania príspevku v rámci miestneho rozvoja LEADER a miestneho rozvoja vedeného komunitou.43)

(9) Riadiaci orgán je povinný vypracovať a predložiť centrálnemu koordinačnému orgánu na schválenie záväzný plán, ktorý obsahuje časový harmonogram a finančný harmonogram poskytovania finančných prostriedkov určených pre operačný program a plán napĺňania cieľov operačného programu, a po schválení centrálnym koordinačným orgánom ho plniť; v prípadoch podľa § 6 ods. 2 písm. k) je na základe rozhodnutia centrálneho koordinačného orgánu povinný strpieť výkon krízového riadenia vrátane prijímania nápravných opatrení navrhnutých centrálnym koordinačným orgánom.

§ 8

Sprostredkovateľský orgán

(1) Sprostredkovateľským orgánom je ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, obec určená na plnenie úloh sprostredkovateľského orgánu podľa osobitného predpisu44) alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady.

(2) Sprostredkovateľský orgán plní úlohy v súlade s písomnou zmluvou uzavretou s riadiacim orgánom alebo riadi časť operačného programu v súlade s poverením podľa písomnej zmluvy uzavretej s riadiacim orgánom. Sprostredkovateľský orgán zodpovedá riadiacemu orgánu za činnosti vykonávané podľa prvej vety.

(3) Na sprostredkovateľský orgán sa vzťahujú práva a povinnosti riadiaceho orgánu ustanovené týmto zákonom v dohodnutom rozsahu.

(4) Sprostredkovateľský orgán poverený riadením časti operačného programu podľa osobitného predpisu,39) ktorému realizuje platbu platobná jednotka, môže realizovať platby prijímateľovi alebo partnerovi, ak je partner účastníkom zmluvného vzťahu podľa § 25 ods. 3.

(5) Ak je v písomnej zmluve podľa odseku 2 dohodnuté, že sprostredkovateľský orgán je oprávnený zastupovať riadiaci orgán v konaní podľa osobitného predpisu,44a) sprostredkovateľský orgán je oprávnený vykonávať úkony zastupovania sám, alebo sa dať zastúpiť zástupcom.

(6) Ak v súvislosti s plnením úloh alebo s riadením časti operačného programu sprostredkovateľským orgánom podľa odseku 2 nastanú skutočnosti, pre ktoré je potrebné vydať rozhodnutie podľa § 41 ods. 5 alebo § 41a ods. 3, sprostredkovateľský orgán je správnym orgánom podľa § 41 ods. 6 alebo § 41a ods. 4.

§ 9

Certifikačný orgán

(1) Certifikačným orgánom je ministerstvo financií45) okrem certifikačného orgánu pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka.

(2) Certifikačný orgán

a) plní úlohy podľa osobitného predpisu,46)

b) koordinuje a usmerňuje subjekty v oblasti systému finančného riadenia,

c) vykonáva certifikačné overovanie,

d) usmerňuje platobnú jednotku v oblasti účtovania o skutočnostiach podľa § 38,

e) prijíma prostriedky Európskej únie47) na osobitné účty zriadené v Štátnej pokladnici,

f) zabezpečuje prevod prostriedkov Európskej únie z príslušného osobitného účtu

1. na príjmový účet platobnej jednotky podľa osobitného predpisu,48) alebo

2. pre operačný program spadajúci do cieľa Európska územná spolupráca49) na príjmový účet platobnej jednotky podľa osobitného predpisu48) alebo na účet prijímateľa v súlade s § 31 a 32,

g) spolupracuje pri tvorbe informačného monitorovacieho systému za oblasť finančného riadenia,

h) zabezpečuje vrátenie prostriedkov Európskej únie v prospech Európskej komisie,

i) plní ďalšie úlohy v oblasti systému finančného riadenia.

(3) Certifikačný orgán je oprávnený pozastaviť platby pre operačný program, projekt alebo ich časti, ak má podozrenie na nedostatky v postupe riadiaceho orgánu alebo platobnej jednotky. Certifikačný orgán je oprávnený zamietnuť platbu alebo upraviť výšku platby pre operačný program, projekt alebo ich časti, ak zistí nedostatky v postupe riadiaceho orgánu alebo platobnej jednotky.

§ 10

Orgán auditu

(1) Orgánom auditu je ministerstvo financií45) okrem orgánu auditu určeného vládou a orgánu auditu pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka.

(2) Orgán auditu

a) plní úlohy podľa osobitného predpisu,14)

b) koordinuje a usmerňuje spolupracujúce orgány pri vykonávaní úloh podľa osobitného predpisu,14)

c) vykonáva dohľad nad činnosťou spolupracujúcich orgánov,

d) riadi vypracovanie plánov auditov orgánu auditu a spolupracujúcich orgánov,

e) overuje účty a ročný súhrn konečných audítorských správ a kontrol podľa osobitného predpisu,51)

f) vypracováva nezávislý posudok v súlade s medzinárodne uznávanými audítorskými štandardmi, ktorý predkladá Európskej komisii v termíne podľa osobitného predpisu,51)

g) plní ďalšie úlohy v oblasti vládneho auditu.

(3) Orgán auditu pri plnení úloh postupuje podľa osobitného predpisu.52)

(4) Orgán auditu je pri plnení svojich úloh oprávnený požadovať od riadiaceho orgánu, platobnej jednotky, certifikačného orgánu, centrálneho koordinačného orgánu, orgánu zabezpečujúceho ochranu finančných záujmov Európskej únie, prijímateľa, partnera, užívateľa, dodávateľa alebo iných osôb súčinnosť a tieto subjekty sú povinné požadovanú súčinnosť poskytnúť.

§ 11

Platobná jednotka

(1) Platobnou jednotkou je ústredný orgán štátnej správy určený vládou alebo agentúra21) pre operačný program financovaný z Európskeho námorného a rybárskeho fondu.

(2) Ak tento zákon neustanovuje v § 8 ods. 4 alebo v § 9 ods. 2 písm. f) inak, platobná jednotka realizuje platbu prijímateľovi a plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona; platobná jednotka môže realizovať platbu partnerovi v súlade so zmluvou, ak je partner účastníkom zmluvného vzťahu podľa § 25 ods. 3.

§ 12

Orgán finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka

Orgánom finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka na účely tohto zákona je ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,53) ktoré

a) tvorí a koordinuje systém finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka,

b) metodicky usmerňuje subjekty zapojené do implementácie programu rozvoja vidieka v oblasti finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka,

c) prijíma a vedie prostriedky Európskej únie v rozsahu dohodnutom s ministerstvom financií na osobitných účtoch zriadených v Štátnej pokladnici,

d) zabezpečuje prevod prostriedkov Európskej únie na účty agentúry,

e) vypracováva plány financovania a vykonávanie dozoru nad finančnými tokmi týkajúcimi sa prostriedkov programu rozvoja vidieka,

f) pozastavuje poskytovanie príspevku, ak zistí nedostatky v postupe agentúry a prijímateľa pri poskytovaní príspevku týkajúce sa prostriedkov programu rozvoja vidieka.

§ 13

Miestna akčná skupina

(1) Miestna akčná skupina54) je právnickou osobou podľa osobitného predpisu,55) ktorej je schválená stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou56) (ďalej len „stratégia“) a udelený štatút miestnej akčnej skupiny.

(2) O schválení stratégie a udelení štatútu miestnej akčnej skupiny rozhoduje agentúra na základe hodnotiacej správy podľa § 18 ods. 6, ktorú vypracuje ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na návrh výboru zriadeného ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.57) Ustanovenia § 16 až 25 sa použijú primerane. Rozhodnutie o schválení stratégie vo výroku obsahuje aj udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny, ktorý je udelený na základe návrhu ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka uvedeného v hodnotiacej správe podľa § 18 ods. 6.

(3) Miestna akčná skupina plní úlohy podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu.58)

§ 14

Národná sieť rozvoja vidieka

(1) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka určí právnickú osobu, ktorá vykonáva úlohy národnej siete rozvoja vidieka samostatne alebo prostredníctvom právnickej osoby, ktorá má schválený štatút regionálnej antény.

(2) O udelení štatútu regionálnej antény osobe rozhoduje agentúra. Ustanovenia § 16 až 25 sa použijú primerane. Rozhodnutie o schválení vo výroku obsahuje aj udelenie štatútu regionálnej antény.

(3) Národná sieť rozvoja vidieka plní úlohy podľa osobitného predpisu.59)

§ 15

Orgány v oblasti územného rozvoja

(1) Riadiaci orgán, ktorým je ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,

a) koordinuje a metodicky usmerňuje prípravu a implementáciu regionálnej integrovanej územnej stratégie60) a integrovanej územnej stratégie mestskej oblasti,61) prostredníctvom ktorých sa realizuje integrovaná územná investícia podľa osobitného predpisu,60)

b) zriaďuje v súlade s princípom partnerstva8) radu partnerstva pre každú regionálnu integrovanú územnú stratégiu a integrovanú územnú stratégiu mestskej oblasti alebo spoločnú radu partnerstva pre regionálnu integrovanú územnú stratégiu a integrovanú územnú stratégiu mestskej oblasti,

c) schvaľuje stratégie na základe stanoviska rady partnerstva z hľadiska ich súladu s operačným programom.

(2) Postavenie, zloženie a úlohy rady partnerstva podľa odseku 1 písm. b) upraví štatút vydaný ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Rada partnerstva sa spolupodieľa na príprave, schvaľovaní a implementácii stratégií.

(3) Samosprávny kraj zabezpečuje prípravu a implementáciu regionálnej integrovanej územnej stratégie v súlade s princípom partnerstva.

(4) Obec v sídle kraja zabezpečuje prípravu a implementáciu integrovanej územnej stratégie mestskej oblasti v súlade s princípom partnerstva.

(5) Samosprávny kraj a obec v sídle kraja môžu zabezpečiť spoločnú prípravu a implementáciu regionálnej integrovanej územnej stratégie a integrovanej územnej stratégie mestskej oblasti v súlade s princípom partnerstva.

Postup pri poskytovaní príspevku

§ 16

Všeobecné ustanovenia

(1) Príspevok sa poskytuje na základe písomnej zmluvy uzavretej so žiadateľom, ktorého žiadosť bola schválená v konaní podľa tohto zákona.

(2) Ak je prijímateľ a poskytovateľ tá istá osoba, príspevok sa poskytuje na základe rozhodnutia o schválení žiadosti, ktoré vydáva poskytovateľ; zmluva sa v tomto prípade neuzatvára. Na náležitosti rozhodnutia o schválení žiadosti sa vzťahuje § 19 ods. 10 až 12. Rozhodnutie o schválení žiadosti obsahuje práva a povinnosti prijímateľa a poskytovateľa pri realizácii projektu.

(3) Príspevok sa poskytuje do výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve alebo vo vyzvaniach podľa tohto zákona, ak tento zákon neustanovuje v § 21 inak.

(4) Na poskytovanie príspevku okrem postupu pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania podľa § 41 a 41a sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní62) okrem ustanovení § 15, § 24, § 25, § 27, § 47 ods. 6 a § 52 všeobecného predpisu o správnom konaní.

(5) Príspevok, ktorým môže byť poskytnutá štátna pomoc, možno poskytnúť, len ak sú splnené pravidlá v oblasti štátnej pomoci.

(6) Príspevok sa neposkytne žiadateľovi, ktorý má právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa osobitného predpisu.62a)

(7) Príspevok sa neposkytne žiadateľovi, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora62b) a ktorý nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora.62c)

§16a

Zjednodušené vykazovanie výdavkov

(1) Ak poskytovateľ poskytuje príspevok alebo jeho časť prijímateľovi formou zjednodušeného vykazovania výdavkov podľa osobitných predpisov,62d) poskytovateľ postupuje podľa ním vypracovanej metodiky zjednodušeného vykazovania výdavkov. Metodika zjednodušeného vykazovania výdavkov obsahuje najmä

a) podmienky uplatnenia zjednodušeného vykazovania výdavkov vrátane ustanovenia podmienok oprávnenosti výdavkov,

b) metodiku ustanovenia výšky oprávnených výdavkov a

c) spôsob výkonu kontroly.

(2) Poskytovateľ uvedie podmienky uplatnenia zjednodušeného vykazovania výdavkov podľa odseku 1 písm. a) a spôsob výkonu kontroly podľa odseku 1 písm. c) vo výzve alebo vyzvaní.

(3) Poskytovateľ pri výkone kontroly splnenia podmienok oprávnenosti výdavkov overuje najmä dosiahnutie výstupov alebo uskutočnenie procesov, pričom uvedeným konaním nie je dotknuté právo poskytovateľa v odôvodnených prípadoch62e) overiť ďalšie skutočnosti súvisiace s projektom. Poskytovateľ neoveruje výdavky skutočne vynaložené prijímateľom.

(4) Kontrola podľa odsekov 1 až 3 sa vykonáva postupom podľa osobitného predpisu.62f)

(5) Odsekmi 1 až 3 nie sú dotknuté povinnosti prijímateľa vyplývajúce z osobitných predpisov.62g)

§ 17

Výzva

(1) Žiadosť podáva žiadateľ poskytovateľovi na základe vyhlásenej výzvy. Poskytovateľ vyhlási výzvu zverejnením na svojom webovom sídle.

(2) Výzva obsahuje formálne náležitosti, ktorými sú

a) názov poskytovateľa, ktorý výzvu vyhlasuje,

b) dátum vyhlásenia výzvy,

c) dátum uzavretia výzvy alebo skutočnosť, na ktorej základe sa výzva uzavrie,

d) kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom,

e) časový harmonogram konania o žiadosti vrátane lehoty na vydanie rozhodnutia v konaní o žiadosti,

f) indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve,

g) miesto podania žiadosti,

h) ďalšie formálne náležitosti.

(3) Výzva obsahuje podmienky poskytnutia príspevku, ktorými sú

a) oprávnenosť žiadateľa,

b) oprávnenosť aktivít realizácie projektu,

c) oprávnenosť výdavkov realizácie projektu,

d) oprávnenosť miesta realizácie projektu,

e) kritériá pre výber projektov,

f) spôsob financovania,

g) splnenie podmienok ustanovených v osobitných predpisoch,63)

h) informácia o podmienkach vrátenia prostriedkov z príspevku podľa § 25 ods. 10, ak ide o podmienečne vratný finančný príspevok.

(4) Výzva môže obsahovať podmienky poskytovania príspevku, ktorými sú

a) oprávnenosť partnera, ak sa partner spolupodieľa na príprave projektu a na realizácii projektu alebo ak sa spolupodieľa na realizácii projektu,

b) oprávnenosť cieľovej skupiny, ak sa projekt realizuje v prospech cieľovej skupiny,

c) oprávnenosť užívateľa, ak mu prijímateľ poskytuje finančné prostriedky,

d) ďalšie podmienky poskytnutia príspevku.

(5) Výzva môže obsahovať prílohy.

(6) Poskytovateľ môže výzvu zmeniť, ak nie je v odseku 7 ustanovené inak, ak sa zmenou podstatným spôsobom nezmenia podmienky poskytnutia príspevku; poskytovateľ tak môže spraviť do uzavretia výzvy. Ak poskytovateľ zmení výzvu s určeným dátumom uzavretia, dĺžku trvania výzvy primerane predĺži. Informáciu o zmene výzvy a zdôvodnenie tejto zmeny zverejní poskytovateľ na svojom webovom sídle. Poskytovateľ umožní žiadateľovi doplniť alebo zmeniť žiadosť podanú do termínu zmeny výzvy, ak ide o takú zmenu výzvy, ktorou môže byť skôr podaná žiadosť dotknutá; poskytovateľ písomne informuje žiadateľa a určí primeranú lehotu na doplnenie alebo zmenu žiadosti.

(7) Poskytovateľ môže po zverejnení výzvy zmeniť formálne náležitosti výzvy. Informáciu o zmene formálnych náležitostí a zdôvodnenie tejto zmeny zverejní poskytovateľ na svojom webovom sídle.

(8) Poskytovateľ výzvu zruší, ak dôjde k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku alebo ak z objektívnych dôvodov nie je možné financovať projekty na základe výzvy. Poskytovateľ môže výzvu s určeným dátumom uzavretia zrušiť do vydania prvého rozhodnutia o žiadosti podanej na základe výzvy; žiadosť podanú do dátumu zrušenia výzvy poskytovateľ vráti žiadateľovi. Poskytovateľ môže výzvu s uzavretím na základe skutočnosti zrušiť dovtedy, kým nenastala uvedená skutočnosť; poskytovateľ predloženú žiadosť žiadateľovi vráti alebo o žiadosti rozhodne. Informáciu o zrušení výzvy a zdôvodnenie jej zrušenia zverejní poskytovateľ na svojom webovom sídle.

§ 18

Projektový zámer

(1) Pred vyhlásením výzvy môže poskytovateľ vyhlásiť výzvu na predkladanie projektových zámerov. Poskytovateľ vyhlási výzvu na predkladanie projektových zámerov zverejnením na svojom webovom sídle.

(2) Projektovým zámerom je súhrn informácií o projekte alebo viacerých projektoch požadovaných vo výzve na predkladanie projektových zámerov, ktorý žiadateľ navrhuje na realizáciu v prípade schválenia žiadosti.

(3) Z projektového zámeru musí byť zrejmé najmä kto predkladá projektový zámer, na realizáciu akého projektu má byť príspevok poskytnutý, kto bude realizovať projekt a aké ciele budú realizáciou projektu dosiahnuté.

(4) Vo výzve na predkladanie projektového zámeru poskytovateľ vymedzí rozsah informácií potrebných na posúdenie projektového zámeru a podmienky, ktorých splnenie musí žiadateľ preukázať. Na obsah výzvy na predkladanie projektových zámerov sa primerane vzťahujú ustanovenia § 17 ods. 2 až 5.

(5) Ak vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti projektového zámeru alebo jeho príloh, poskytovateľ tieto pochybnosti oznámi žiadateľovi a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril; poskytovateľ určí primeranú lehotu na vyjadrenie, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní od doručenia oznámenia poskytovateľa. Ak sa žiadateľ nevyjadrí v lehote podľa prvej vety alebo existujú iné dôvody uvedené v § 20 ods. 1, poskytovateľ postupuje primerane podľa § 20. Poskytovateľ po predložení projektového zámeru hodnotením zisťuje, či projektový zámer spĺňa podmienky určené vo výzve na predkladanie projektového zámeru.

(6) Po zhodnotení projektového zámeru poskytovateľ vypracuje hodnotiacu správu o projektovom zámere, ktorá obsahuje informáciu o tom, či projektový zámer spĺňa alebo nespĺňa podmienky určené vo výzve na predkladanie projektového zámeru.

(7) Hodnotiaca správa môže obsahovať aj odporúčania pre zapojenie partnera, užívateľa alebo iných osôb do prípravy a realizácie projektu alebo ďalšie odporúčania týkajúce sa prípravy a realizácie projektu.

(8) Poskytovateľ doručí hodnotiacu správu žiadateľovi. Ak poskytovateľ určí hodnotiacu správu ako ďalšiu podmienku poskytnutia príspevku vo výzve podľa § 17 ods. 4, hodnotiaca správa je prílohou k žiadosti.

§ 19

Konanie o žiadosti

(1) Účastníkom konania o žiadosti je žiadateľ.

(2) Konanie o žiadosti sa začína doručením žiadosti poskytovateľovi na základe vyhlásenej výzvy.

(3) Žiadateľ môže podať žiadosť poskytovateľovi od vyhlásenia výzvy do uzavretia výzvy, ak poskytovateľ neurčí vo výzve inú lehotu na predkladanie žiadostí.

(4) Žiadosť musí byť predložená riadne, včas a vo forme určenej poskytovateľom vo výzve.

(5) Ak vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti alebo jej príloh, poskytovateľ oznámi tieto pochybnosti žiadateľovi a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril; poskytovateľ určí žiadateľovi primeranú lehotu na vyjadrenie, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní od doručenia oznámenia poskytovateľa a poučí ho o následkoch spojených s neodstránením pochybností alebo nedodržaním určenej lehoty.

(6) Poskytovateľ v konaní o žiadosti

a) zisťuje splnenie podmienok poskytnutia príspevku,

b) prihliada podľa odseku 8 na výsledok hodnotiacej správy, ak postupoval podľa § 18 a určil takúto podmienku poskytnutia príspevku vo výzve.

(7) Poskytovateľ koná o žiadosti podľa podmienok poskytnutia príspevku určených vo výzve platných ku dňu uzavretia výzvy alebo ku dňu predloženia žiadosti, ak sa vzhľadom na priebežný charakter výzvy koná o žiadosti pred jej uzavretím.

(8) Poskytovateľ rozhodne o schválení žiadosti, ktorá splnila podmienky poskytnutia príspevku a podľa hodnotiacej správy projektový zámer splnil podmienky určené vo výzve na predkladanie projektových zámerov, ak poskytovateľ určil takúto podmienku poskytnutia príspevku vo výzve. Ak má poskytovateľ po postupe podľa predchádzajúcej vety dostatok finančných prostriedkov určených vo výzve, môže rozhodnúť o schválení žiadosti, ktorá splnila podmienky poskytnutia príspevku bez ohľadu na hodnotiacu správu.

(9) Poskytovateľ rozhodne o neschválení žiadosti, ak

a) žiadateľ nesplnil niektorú z podmienok poskytnutia príspevku alebo

b) nie je možné žiadosť schváliť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených vo výzve.

(10) Písomné rozhodnutie o žiadosti obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku. V písomnom vyhotovení rozhodnutia sa uvedie orgán, ktorý rozhodnutie vydal, dátum vydania rozhodnutia a označenie žiadosti, ktorá bola predmetom konania. Rozhodnutie musí mať odtlačok úradnej pečiatky a podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby.

(11) Písomné rozhodnutie o schválení žiadosti obsahuje vo výroku výšku schváleného príspevku. Písomné rozhodnutie o schválení žiadosti môže vo výroku rozhodnutia obsahovať podmienky, ktorých splnenie musí žiadateľ preukázať pred uzatvorením zmluvy vrátane lehoty, v ktorej tak musí urobiť.

(12) Poučenie o opravnom prostriedku obsahuje údaj, či možno proti rozhodnutiu o žiadosti podať opravný prostriedok, v akej lehote, na ktorý orgán a kde možno opravný prostriedok podať. Poučenie o opravnom prostriedku obsahuje aj údaj, že rozhodnutie o žiadosti možno preskúmať súdom.

§ 20

Zastavenie konania

(1) Poskytovateľ konanie zastaví, ak

a) žiadateľ vzal späť žiadosť pred vydaním rozhodnutia,

b) žiadateľ zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho alebo zanikol bez právneho nástupcu,

c) žiadateľ nepredložil žiadosť riadne, včas a vo forme určenej poskytovateľom,

d) sú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti a žiadateľ tieto pochybnosti neodstránil v určenej lehote,

e) tak ustanovuje tento zákon.

(2) Rozhodnutie o zastavení konania podľa odseku 1 písm. b) sa nedoručuje; toto rozhodnutie sa vyznačí a založí v spise.

(3) Na náležitosti rozhodnutia o zastavení konania sa vzťahuje § 19 ods. 10 a 12 primerane.

§ 21

Konanie o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti

(1) Poskytovateľ môže z vlastného podnetu zmeniť právoplatné rozhodnutie o neschválení žiadosti a rozhodnúť o schválení žiadosti, ak

a) žiadosť nebolo možné schváliť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve,

b) poskytovateľ disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami určenými na zabezpečenie financovania projektu, ktorý je predmetom žiadosti,

c) žiadateľ preukázateľne spĺňa podmienky poskytovania príspevku určené vo výzve a

d) žiadateľ so zmenou rozhodnutia súhlasí.

(2) Konanie o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti sa začína z vlastného podnetu poskytovateľa; o tejto skutočnosti poskytovateľ písomne informuje žiadateľa.

(3) Pred zmenou rozhodnutia o neschválení žiadosti poskytovateľ, ak je to potrebné na účel overenia skutočností podľa odseku 1 písm. c) a d), požiada žiadateľa o ich preukázanie, určí žiadateľovi primeranú lehotu a poučí ho o zastavení konania, ak nepreukáže skutočnosti podľa odseku 1 písm. c), nesúhlasí so zmenou rozhodnutia alebo nedodrží určenú lehotu.

(4) Poskytovateľ je pri rozhodovaní o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti viazaný dodržaním poradia žiadostí určeného na základe aplikácie kritérií pre výber projektov v konaní o žiadosti, pričom najprv koná o žiadosti, ktorá dosiahla najvyššie umiestnenie spomedzi žiadostí, ktoré nebolo možné schváliť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených vo výzve.

(5) Poskytovateľ rozhodne o zmene právoplatného rozhodnutia o nechválení žiadosti na rozhodnutie o schválení žiadosti, ak sú splnené podmienky podľa odseku 1, inak konanie zastaví.

(6) Na náležitosti rozhodnutia o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti sa vzťahuje § 19 ods. 10 až 12.

§ 22

Odvolanie

(1) Proti rozhodnutiu podľa tohto zákona možno podať odvolanie, ak tento zákon neustanovuje inak alebo ak sa žiadateľ písomne u poskytovateľa práva na odvolanie nevzdal.

(2) Odvolanie môže podať žiadateľ písomne u poskytovateľa, ktorý rozhodnutie vydal, do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

(3) Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, a dôvody odvolania môže žiadateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.

(4) Ak žiadateľ v dôsledku nesprávneho poučenia alebo preto, že nebol poučený vôbec, podal opravný prostriedok po lehote, predpokladá sa, že ho podal včas, ak tak urobil najneskôr do jedného mesiaca odo dňa doručenia odvolaním napadnutého rozhodnutia.

(5) Odvolanie obsahuje

a) označenie žiadateľa,

b) označenie poskytovateľa, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal,

c) označenie rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje,

d) akej veci sa odvolanie týka a dôvody podania odvolania,

e) čo odvolaním žiadateľ navrhuje,

f) dátum podania a podpis osoby podávajúcej odvolanie.

(6) Ak žiadateľ vezme odvolanie späť, nemôže podať v tej istej veci nové odvolanie. Oznámenie o späťvzatí odvolania musí byť podané písomne poskytovateľovi. Ak dôjde k späťvzatiu odvolania do rozhodnutia o odvolaní, poskytovateľ konanie o odvolaní zastaví.

(7) Odvolanie nie je prípustné proti

a) rozhodnutiu o neschválení žiadosti, ktoré bolo vydané z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve alebo vo vyzvaniach podľa tohto zákona,

b) rozhodnutiu o zastavení konania,

c) rozhodnutiu o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti,

d) rozhodnutiu o odvolaní štatutárneho orgánu poskytovateľa alebo riadiaceho orgánu podľa § 23 ods. 5,

e) rozhodnutiu o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania.

(8) Poskytovateľ odvolanie písomne odmietne, ak

a) nie je podané oprávnenou osobou,

b) sa žiadateľ práva na odvolanie vzdal,

c) je podané po určenej lehote, ak odsek 4 neustanovuje inak,

d) je podané po späťvzatí,

e) nie je podané písomne,

f) neobsahuje náležitosti podľa odseku 5 písm. d) až f),

g) smeruje len proti odôvodneniu rozhodnutia,

h) je podané proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je odvolanie prípustné.

§ 23

Odvolacie konanie

(1) Poskytovateľ môže rozhodnúť o odvolaní, ak mu v plnom rozsahu vyhovie.

(2) Ak poskytovateľ v plnom rozsahu nevyhovie odvolaniu, predloží odvolanie na rozhodnutie o odvolaní štatutárnemu orgánu poskytovateľa, ktorý, ak sú na to dôvody, rozhodnutie zmení, inak rozhodnutie potvrdí.

(3) Rozhodnutie o odvolaní musí byť vydané do 30 pracovných dní od predloženia odvolania štatutárnemu orgánu, vo zvlášť zložitých prípadoch najneskôr do 60 pracovných dní; o tejto skutočnosti poskytovateľ upovedomí žiadateľa s uvedením dôvodov.

(4) Štatutárny orgán poskytovateľa rozhoduje na návrh osobitnej komisie, ktorá preskúma napadnuté rozhodnutie.

(5) Ak poskytovateľ, ktorým je agentúra, o odvolaní podľa odseku 3 nerozhodne, rozhoduje o odvolaní riadiaci orgán, ktorým je ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

(6) Rozhodnutie o odvolaní nadobúda právoplatnosť doručením žiadateľovi.

§ 24

Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania

(1) Rozhodnutie podľa tohto zákona, ktoré je právoplatné, môže štatutárny orgán poskytovateľa z vlastného podnetu alebo podnetu žiadateľa preskúmať mimo odvolacieho konania.

(2) Podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa podáva poskytovateľovi, ktorý toto rozhodnutie vydal. Podnet nemožno podať voči rozhodnutiu vydanom v odvolacom konaní.

(3) Rozhodnutie o schválení žiadosti môže byť preskúmané mimo odvolacieho konania do zaslania návrhu na uzavretie zmluvy. Konanie o preskúmaní rozhodnutia o neschválení mimo odvolacieho konania alebo rozhodnutia o zastavení konania mimo odvolacieho konania musí byť začaté najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

(4) Konanie o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa začína doručením oznámenia štatutárneho orgánu poskytovateľa o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania z vlastného podnetu žiadateľovi alebo doručením oznámenia štatutárneho orgánu poskytovateľa o uznaní opodstatnenosti podnetu žiadateľa na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania žiadateľovi.

(5) Ak sa v konaní o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania zistí, že preskúmavané rozhodnutie bolo vydané v rozpore s týmto zákonom, štatutárny orgán poskytovateľa rozhodnutie zmení, inak konanie zastaví.

(6) Ak sa preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania začalo na podnet žiadateľa, štatutárny orgán poskytovateľa písomne informuje o výsledku preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania žiadateľa.

(7) Štatutárny orgán poskytovateľa je povinný rozhodnúť mimo odvolacieho konania do 60 pracovných dní od začatia konania z vlastného podnetu alebo od uznania opodstatnenosti podnetu; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 90 pracovných dní; o tejto skutočnosti upovedomí žiadateľa s uvedením dôvodov.

(8) Pri preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania vychádza štatutárny orgán poskytovateľa z právneho stavu a skutkových okolností v čase vydania rozhodnutia. Štatutárny orgán poskytovateľa nemôže rozhodnutie zmeniť, ak sa po jeho vydaní dodatočne zmenia rozhodujúce skutkové okolnosti, z ktorých pôvodné rozhodnutie vychádza.

§ 25

Zmluva

(1) Príspevok sa poskytuje prijímateľovi na základe a v súlade so zmluvou uzavretou podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.

(2) Právny nárok na poskytnutie príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy alebo nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia, ak je prijímateľ a poskytovateľ tá istá osoba. Poskytnutie príspevku na základe zmluvy je viazané na splnenie podmienok dohodnutých v zmluve.

(3) Zmluva upravuje práva a povinnosti prijímateľa a poskytovateľa pri realizácii projektu. Ak je účastníkom zmluvného vzťahu partner, zmluva upravuje aj práva a povinnosti partnera.

(4) Žiadateľ je povinný poskytnúť pred uzavretím zmluvy poskytovateľovi súčinnosť v rozsahu potrebnom na uzavretie zmluvy.

(5) Poskytovateľ zašle písomný návrh na uzavretie zmluvy a určí lehotu na prijatie návrhu žiadateľovi,

a) ktorému rozhodnutie o schválení žiadosti nadobudlo právoplatnosť,

b) ktorý splnil podmienky určené vo výroku rozhodnutia podľa § 19 ods. 11, ak boli podmienky vo výroku rozhodnutia určené, a

c) ktorý poskytol potrebnú súčinnosť.

(6) Návrh na uzavretie zmluvy zaniká dňom uplynutia lehoty, ktorá bola v návrhu na uzavretie zmluvy určená na jeho prijatie, alebo doručením písomného prejavu žiadateľa o odmietnutí návrhu na uzavretie zmluvy poskytovateľovi.

(7) Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť alebo zmluvu vypovedať za podmienok dohodnutých v zmluve alebo ak tak ustanovuje tento zákon.

(8) V zmluve možno dohodnúť zmluvnú pokutu za porušenie tých zmluvných povinností, za ktoré sa

a) neukladá sankcia podľa osobitného predpisu,64)

b) nevykoná finančná oprava podľa § 40 alebo

c) neuplatňuje postup podľa § 41, § 41a alebo § 45.

(9) Na zabezpečenie pohľadávky poskytovateľa je poskytovateľ oprávnený prijať od prijímateľa zmenku ako zabezpečovací prostriedok.

(10) Ak ide o poskytnutie podmienečne vratného finančného príspevku, v ustanoveniach zmluvy podľa odseku 3 sa určia podmienky vrátenia prostriedkov z podmienečne vratného finančného príspevku a určí sa, či pri splnení alebo nesplnení podmienok musia byť vrátené všetky prostriedky z tohto príspevku alebo len ich časť. Na ďalšie použitie vrátených prostriedkov z podmienečne vratného finančného príspevku sa ustanovenia tohto zákona nepoužijú.

Osobitné postupy poskytovania príspevku

§ 26

Národné projekty

(1) Finančné prostriedky alebo ich časť určené pre operačný program možno použiť na realizáciu národného projektu. Národným projektom je projekt, ktorý realizuje na návrh poskytovateľa prijímateľ

a) určený v operačnom programe,

b) ktorého kompetencie vyplývajú z osobitných predpisov,65)

c) schválený monitorovacím výborom alebo

d) schválený komisiou podľa § 7 ods. 5.

(2) Monitorovací výbor alebo komisia podľa § 7 ods. 5 schvaľuje pred vyzvaním podľa odseku 3 na návrh poskytovateľa samostatne alebo ako súčasť zoznamu národných projektov zámer národného projektu pre prijímateľa podľa odseku 1 a ak ide o prijímateľa podľa odseku 1 písm. c) a d), spolu so zámerom národného projektu schvaľuje prijímateľa. Návrh poskytovateľa okrem zámeru národného projektu musí obsahovať odôvodnenie využitia národného projektu a odôvodnenie vylúčenia výberu projektu prostredníctvom výzvy.

(3) Poskytovateľ vyzve budúceho žiadateľa písomne alebo zverejnením na svojom webovom sídle na prípravu a predloženie národného projektu. Ak poskytovateľ vyzve budúceho žiadateľa písomne, bezodkladne zverejní vyzvanie na svojom webovom sídle. Na vyzvanie podľa predchádzajúcej vety sa primerane vzťahuje § 17 ods. 2 a ods. 5 až 8. Na podmienky poskytnutia príspevku sa vzťahuje § 17 ods. 3 a 4 rovnako.

(4) Pri príprave národného projektu môže poskytovateľ usmerňovať budúceho žiadateľa; budúci žiadateľ je povinný tieto usmernenia dodržiavať.

(5) Konanie o národnom projekte sa začína doručením žiadosti poskytovateľovi.

(6) Ak vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti alebo jej príloh, oznámi poskytovateľ tieto pochybnosti žiadateľovi a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril; poskytovateľ určí žiadateľovi primeranú lehotu na vyjadrenie a poučí ho o následkoch spojených s neodstránením pochybností alebo nedodržaním určenej lehoty.

(7) Poskytovateľ overí, či navrhovaný národný projekt spĺňa podmienky poskytnutia príspevku; splnenie kritérií pre výber národných projektov overí prostredníctvom najmenej dvoch nezávislých osôb, ktoré spĺňajú odborné predpoklady na posúdenie navrhovaného projektu.

(8) Ak národný projekt spĺňa podmienky poskytnutia príspevku, poskytovateľ rozhodne o schválení žiadosti; na náležitosti rozhodnutia o schválení sa vzťahuje § 19 ods. 10 až 12.

(9) Ak národný projekt nespĺňa podmienky poskytnutia príspevku, poskytovateľ rozhodne o neschválení žiadosti; na náležitosti rozhodnutia o neschválení žiadosti sa primerane použijú ustanovenia § 19 ods. 10 a 12.

§ 27

Veľké projekty

(1) Riadiaci orgán vyzve budúceho žiadateľa písomne alebo zverejnením na svojom webovom sídle na prípravu a predloženie veľkého projektu.66) Ak poskytovateľ vyzve budúceho žiadateľa písomne, bezodkladne zverejní vyzvanie na svojom webovom sídle. Na vyzvanie podľa predchádzajúcej vety sa primerane vzťahuje § 17 ods. 2 a ods. 5 až 8. Na podmienky poskytnutia príspevku sa vzťahuje § 17 ods. 3 a 4 rovnako.

(2) Pri príprave veľkého projektu môže riadiaci orgán usmerňovať budúceho žiadateľa; budúci žiadateľ je povinný tieto usmernenia dodržiavať.

(3) Žiadosť o poskytnutie príspevku pre veľký projekt obsahuje najmä náležitosti podľa osobitného predpisu.67)

(4) Riadiaci orgán overí, či navrhovaný veľký projekt spĺňa podmienky poskytnutia príspevku určené vo vyzvaní.

(5) Ak veľký projekt nespĺňa podmienky poskytnutia príspevku určené vo vyzvaní, riadiaci orgán rozhodne o neschválení žiadosti; na náležitosti rozhodnutia o neschválení žiadosti sa primerane použijú ustanovenia § 19 ods. 10 a 12.

(6) Ak veľký projekt spĺňa podmienky poskytnutia príspevku určené vo vyzvaní, riadiaci orgán predloží žiadosť na schválenie Európskej komisii podľa osobitného predpisu68) a informuje žiadateľa o schválení alebo neschválení poskytnutia príspevku.

(7) Ak je príspevok schválený podľa odseku 6, riadiaci orgán uzavrie so žiadateľom zmluvu.

(8) Riadiaci orgán môže uzavrieť zmluvu so žiadateľom po predložení žiadosti na schválenie Európskej komisii pred jeho schválením podľa odseku 6. Ak bola uzavretá zmluva podľa predchádzajúcej vety a príspevok nebol schválený podľa odseku 6, riadiaci orgán je povinný zmluvu vypovedať alebo od zmluvy odstúpiť.69)

§ 28

Technická pomoc

(1) Riadiaci orgán vyzve budúceho žiadateľa písomne alebo zverejnením na svojom webovom sídle na prípravu a predloženie projektu technickej pomoci. Ak poskytovateľ vyzve budúceho žiadateľa písomne, bezodkladne zverejní vyzvanie na svojom webovom sídle.

(2) Konanie o žiadosti na projekty technickej pomoci sa začína doručením žiadosti riadiacemu orgánu na základe vyzvania riadiaceho orgánu.

(3) Pri príprave projektu technickej pomoci môže riadiaci orgán usmerňovať budúceho žiadateľa; budúci žiadateľ je povinný tieto usmernenia dodržiavať.

(4) Riadiaci orgán v konaní o žiadosti zisťuje splnenie podmienok poskytnutia príspevku uvedených vo vyzvaní. Na vyzvanie podľa predchádzajúcej vety sa primerane vzťahuje § 17 ods. 2 a ods. 5 až 8. Na podmienky poskytnutia príspevku sa vzťahuje § 17 ods. 3 a 4 rovnako.

§ 29

Technická pomoc z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka

(1) Riadiacim orgánom technickej pomoci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka je ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

(2) Technická pomoc Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka sa poskytuje pre zabezpečenie riadenia, implementácie, monitorovania, hodnotenia, kontroly a auditu programu rozvoja vidieka podľa dlhodobého plánu a krátkodobého plánu čerpania finančných prostriedkov, ktoré zostavuje riadiaci orgán, ktorým je ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

(3) Prijímateľom technickej pomoci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka je

a) ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,

b) agentúra,

c) právnická osoba, ktorá plní úlohy národnej siete rozvoja vidieka.

(4) Na projekty technickej pomoci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka sa vzťahuje § 28.

§ 30

Miestny rozvoj LEADER a miestny rozvoj vedený komunitou

(1) Miestna akčná skupina, ktorej bola schválená stratégia a udelený štatút, môže plniť úlohy poskytovateľa podľa § 17, § 18 a § 19 ods. 1 až 7.

(2) Výzvu pre miestny rozvoj LEADER70) vyhlásenú miestnou akčnou skupinou, jej zmenu a zrušenie zverejňuje na svojom webovom sídle agentúra. V konaní o žiadosti miestna akčná skupina po posúdení žiadosti v rámci miestneho rozvoja LEADER postúpi žiadosť agentúre na ďalšie konanie a rozhodnutie.

(3) Výzvu pre miestny rozvoj vedený komunitou70) vyhlásenú miestnou akčnou skupinou, jej zmenu a zrušenie zverejňuje na svojom webovom sídle riadiaci orgán. Miestna akčná skupina po posúdení žiadosti v rámci miestneho rozvoja vedeného komunitou postúpi žiadosť riadiacemu orgánu na ďalšie konanie a rozhodnutie.

§ 31

Operačný program Interact

(1) Prostriedky z rozpočtov členských štátov Európskej únie vrátane prostriedkov štátneho rozpočtu a prostriedky z rozpočtov iných ako členských štátov Európskej únie určené na financovanie operačného programu Interact71) sa vedú na osobitnom účte ministerstva financií, z ktorého sú spolu s prostriedkami Európskej únie prevedené certifikačným orgánom na účet prijímateľa.

(2) Výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie operačného programu Interact sú príjmom prijímateľa.

(3) Prostriedky z rozpočtov členských štátov Európskej únie vrátane prostriedkov štátneho rozpočtu a prostriedky z rozpočtov iných ako členských štátov Európskej únie určené na financovanie operačného programu Interact sa v prípade ich vrátenia vedú na osobitnom účte ministerstva financií.

(4) Prijímateľ, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, realizuje výdavky na financovanie operačného programu Interact prostredníctvom samostatného mimorozpočtového účtu.

(5) Ak odsek 7 neustanovuje inak, príspevok z operačného programu Interact sa poskytuje na základe zmluvy o poskytnutí príspevku z operačného programu Interact, ktorá upravuje práva a povinnosti riadiaceho orgánu a prijímateľa pri poskytovaní príspevku z operačného programu Interact.

(6) Ak tento zákon neustanovuje inak, na poskytovanie príspevku z operačného programu Interact sa vzťahuje § 1 až 7, § 9 až 10, § 33 a 34, § 35, § 37 až 39, § 42, § 44 ods. 1 a 2, § 45, § 47 a § 50 rovnako. Na poskytovanie príspevku z operačného programu Interact sa vzťahuje § 46 primerane. Na poskytovanie príspevku z operačného programu Interact prijímateľovi so sídlom na území Slovenskej republiky sa vzťahujú § 41 a 41a rovnako.

(7) Prijímateľovi so sídlom na území Slovenskej republiky sa príspevok z operačného programu Interact poskytuje na základe schválenia finančných prostriedkov pre prijímateľa monitorovacím výborom;72) poskytovateľ o tejto skutočnosti písomne informuje žiadateľa.

§ 32

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika a program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko

(1) Poskytovateľ je pri rozhodovaní o žiadosti viazaný posúdením žiadosti spoločným monitorovacím výborom72) príslušného programu. Ak bola žiadosť posúdená v rozpore s § 19 ods. 6, poskytovateľ vráti žiadosť spoločnému monitorovaciemu výboru pre príslušný program na opätovné posúdenie. Opätovným posúdením žiadosti spoločným monitorovacím výborom je poskytovateľ viazaný.

(2) O odvolaní rozhoduje štatutárny orgán poskytovateľa na základe posúdenia spoločným monitorovacím výborom príslušného programu; § 23 ods. 2 a 4 sa nepoužije.

(3) Štatutárny orgán poskytovateľa môže z vlastného podnetu alebo podnetu žiadateľa preskúmať právoplatné rozhodnutie poskytovateľa podľa § 24. Vydaniu rozhodnutia štatutárneho orgánu podľa predchádzajúcej vety predchádza posúdenie spoločným monitorovacím výborom príslušného programu.

(4) Ak certifikačný orgán poskytuje prostriedky podľa § 9 ods. 2 písm. f) druhého bodu na účet prijímateľa, prijímateľ, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, realizuje výdavky na financovanie programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika a programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko prostredníctvom samostatného mimorozpočtového účtu.

Finančné vzťahy pri poskytovaní príspevku

§ 33

Pravidlá realizácie poskytnutia a vrátenia príspevku

(1) Prijímateľ žiada o poskytnutie príspevku alebo jeho časti po uzatvorení zmluvy alebo nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia podľa § 16 ods. 2 prostredníctvom žiadosti o platbu.50)

(2) Ak má prijímateľ povinnosť vrátiť príspevok alebo jeho časť, vysporiadanie finančných vzťahov sa vykoná podľa § 41 až § 43 alebo § 45 a za podmienok a spôsobom uvedeným v zmluve alebo v rozhodnutí podľa § 16 ods. 2. Ak suma príspevku alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť, nepresiahne bez úrokov 40 eur, tento príspevok alebo jeho časť riadiaci orgán neuplatňuje a nevymáha; pre projekty v rámci operačného programu Interact a programy cezhraničnej spolupráce podľa § 32 riadiaci orgán neuplatňuje a nevymáha sumu, ktorá v danom účtovnom roku nepresiahne bez úrokov 250 eur.73) Ak suma príspevku alebo jeho časti, ktorú má prijímateľ vrátiť v súvislosti s jednotlivou platbou za režim pomoci alebo podporné opatrenie v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, nepresiahne bez úrokov 100 eur,74) tento príspevok alebo jeho časť agentúra neuplatňuje a nevymáha.

(3) Prijímateľ, ktorý porušil zákaz nelegálneho zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín podľa osobitného predpisu,75) je povinný vrátiť príspevok poskytnutý v období 12 mesiacov predchádzajúcich dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, a to do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.76)

(4) V rámci jedného projektu môže realizovať poskytnutie príspevku alebo jeho časti prijímateľovi iba jedna platobná jednotka.

(5) Prostriedky Európskej únie sa zaraďujú do príjmov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu;48) to neplatí, ak certifikačný orgán poskytuje prostriedky podľa § 9 ods. 2 písm. f) druhého bodu na účet prijímateľa

(6) Ustanovenia odsekov 1 a 4 sa vzťahujú na partnera, ktorý je účastníkom zmluvného vzťahu podľa § 25 ods. 3 rovnako. Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa vzťahujú na partnera rovnako.

§ 34

Záložné právo

(1) Riadiaci orgán môže na účel y zabezpečenia budúcej pohľadávky z príspevku alebo budúcej pohľadávky z rozhodnutia dohodnúť s prijímateľom zriadenie záložného práva podľa § 151a až 151me Občianskeho zákonníka na majetok prijímateľa, partnera, užívateľa, dodávateľa alebo inej osoby okrem záložného práva na majetok, na ktorý podľa osobitných predpisov77) nie je možné zriadiť záložné právo.

(2) Ak prijímateľ porušil finančnú disciplínu,78) dňom právoplatnosti rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny prechádza bezodplatne na Úrad vládneho auditu spoločne s pohľadávkou podľa § 44 ods. 2 aj záložné právo podľa odseku 1, a to v rozsahu a za podmienok existujúceho záložného práva. Prechod záložného práva oznámi prijímateľovi, partnerovi, užívateľovi alebo inej osobe Úrad vládneho auditu, ktorý záložné právo podľa odseku 1 na zabezpečenie pohľadávky z porušenia finančnej disciplíny eviduje. O zániku pohľadávky z rozhodnutia je Úrad vládneho auditu povinný bez zbytočného odkladu informovať riadiaci orgán.

(3) Ak subjekt, ktorý poskytol úver na financovanie projektu alebo na financovanie aktivít nadväzujúcich na projekt, predá záloh, na ktorom je zriadené záložné právo riadiaceho orgánu pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia Úradu vládneho auditu, pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia správneho orgánu podľa § 41 ods. 5 alebo § 41a ods. 3 alebo pred nadobudnutím právoplatnosti súdneho rozhodnutia, z ktorého vyplýva pohľadávka riadiaceho orgánu voči prijímateľovi, je povinný previesť výťažok z predaja zálohu riadiacemu orgánu vo výške pomeru dohodnutého v zmluve medzi riadiacim orgánom a subjektom, ktorý poskytol úver na financovanie projektu alebo na financovanie aktivít nadväzujúcich na projekt; riadiaci orgán sústreďuje tento výťažok z predaja zálohu na účte cudzích prostriedkov, a to najdlhšie po dobu piatich rokov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účet riadiaceho orgánu. Finančné prostriedky vedené na účte cudzích prostriedkov podľa prvej vety nepodliehajú konkurzu.

(4) Ak rozhodnutie Úradu vládneho auditu, rozhodnutie správneho orgánu podľa § 41 ods. 5 alebo § 41a ods. 3 alebo súdne rozhodnutie podľa odseku 3 nadobudne právoplatnosť do štyroch rokov od pripísania finančných prostriedkov na účet riadiaceho orgánu podľa odseku 3 a pohľadávka Úradu vládneho auditu alebo pohľadávka riadiaceho orgánu voči prijímateľovi je

a) rovnaká ako výška finančných prostriedkov vedených na účte cudzích prostriedkov, riadiaci orgán uhradí pohľadávku Úradu vládneho auditu alebo riadiaceho orgánu voči prijímateľovi v určenej lehote a rozsahu,

b) nižšia ako výška finančných prostriedkov vedených na účte cudzích prostriedkov, riadiaci orgán uhradí pohľadávku Úradu vládneho auditu alebo riadiaceho orgánu voči prijímateľovi v určenej lehote a rozsahu; zostatok týchto finančných prostriedkov po uhradení pohľadávky riadiaci orgán

1. vráti subjektu, ktorý poskytol úver na financovanie projektu alebo na financovanie aktivít nadväzujúcich na projekt, vo výške neuhradeného zostatku jeho pohľadávky voči prijímateľovi,

2. môže použiť na uspokojenie inej pohľadávky v jeho správe voči prijímateľovi vymáhateľnej podľa osobitného predpisu,79) ak pohľadávka subjektu, ktorý poskytol úver na financovanie projektu alebo aktivít nadväzujúcich na projekt, bola uspokojená podľa prvého bodu v plnej výške,

3. prevedie na účet prijímateľa, ak pohľadávka riadiaceho orgánu podľa druhého bodu bola uspokojená v plnej výške,

4. prevedie do správy orgánu podľa osobitného predpisu,80) ak ich nie je možné vrátiť prijímateľovi, dedičovi alebo právnemu nástupcovi prijímateľa podľa tretieho bodu a vlastníkom tohto zostatku sa stáva Slovenská republika,

c) vyššia ako výška finančných prostriedkov vedených na účte cudzích prostriedkov, riadiaci orgán uhradí pohľadávku Úradu vládneho auditu alebo riadiaceho orgánu voči prijímateľovi v určenej lehote a vo výške finančných prostriedkov vedených na účte cudzích prostriedkov; neuhradený zvyšok pohľadávky vymáha Úrad vládneho auditu podľa osobitného predpisu81) alebo riadiaci orgán podľa osobitného predpisu.79)

(5) Ak rozhodnutie Úradu vládneho auditu, rozhodnutie správneho orgánu podľa § 41 ods. 5 alebo § 41a ods. 3 alebo súdne rozhodnutie podľa odseku 3 nenadobudne právoplatnosť do štyroch rokov od prijatia finančných prostriedkov podľa odseku 3 riadiacim orgánom, alebo ak Úrad vládneho auditu alebo riadiaci orgán v tejto lehote ukončí správne konanie bez uloženia sankcie, riadiaci orgán vráti finančné prostriedky subjektu, ktorý poskytol úver na financovanie projektu alebo na financovanie aktivít nadväzujúcich na projekt, vo výške neuhradeného zostatku jeho pohľadávky voči prijímateľovi, a to najviac do výšky finančných prostriedkov vedených na účte cudzích prostriedkov. Zostatok finančných prostriedkov prijatých riadiacim orgánom podľa odseku 3 alebo, ak pohľadávka subjektu, ktorý poskytol úver na financovanie projektu alebo na financovanie aktivít nadväzujúcich na projekt, bola uspokojená v plnej výške, použije riadiaci orgán na uspokojenie inej pohľadávky v jeho správe voči prijímateľovi. Zostatok finančných prostriedkov prevedie riadiaci orgán

a) na účet prijímateľa alebo

b) do správy orgánu podľa osobitného predpisu,81) ak ich nie je možné vrátiť prijímateľovi, dedičovi alebo právnemu nástupcovi prijímateľa a vlastníkom tohto zostatku sa stáva Slovenská republika.

(6) Riadiaci orgán koná v prípadoch podľa odseku 4 v mene a na účet prijímateľa. Riadiaci orgán je povinný písomne informovať prijímateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré nastali v súvislosti s realizáciou postupu podľa odsekov 3 až 5.

(7) Riadiaci orgán, prijímateľ, subjekt, ktorý poskytol úver na financovanie projektu alebo na financovanie aktivít nadväzujúcich na projekt a Úrad vládneho auditu sú povinní poskytovať si vzájomnú súčinnosť pri rozdelení výťažku z predaja zálohu podľa odsekov 3 až 5.

(8) Výnosy vzniknuté na účte cudzích prostriedkov sa použijú v súlade s odsekmi 4 a 5.

(9) Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa vzťahujú na partnera, ktorý je účastníkom zmluvného vzťahu podľa § 25 ods. 3 rovnako, pričom riadiaci orgán nemôže s takýmto partnerom dohodnúť zriadenie záložného práva na majetok prijímateľa.

(10) Postup a povinnosti podľa odsekov 4 a 5 sa použijú primerane aj na užívateľa, dodávateľa, partnera s výnimkou partnera, ktorý je účastníkom zmluvného vzťahu podľa § 25 ods. 3, a inú osobu, ak na ich majetok bolo zriadené záložné právo podľa odseku 1.

(11) Ustanovenia tohto paragrafu sa nevzťahujú na poskytovanie príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

§ 35

Certifikácia a certifikačné overovanie

(1) Certifikáciou sa potvrdzuje správnosť, zákonnosť, oprávnenosť a overiteľnosť výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku.

(2) Certifikačným overovaním sa overuje správnosť, zákonnosť, oprávnenosť a overiteľnosť výdavkov a správnosť a zákonnosť postupu riadiaceho orgánu a platobnej jednotky pri realizácii príspevku.

(3) Na účely certifikácie a certifikačného overovania riadiaceho orgánu a platobná jednotka

a) sú povinní poskytnúť certifikačnému orgánu informácie o postupoch poskytovania príspevku a kontrolách vykonaných v súvislosti s jeho poskytovaním,

b) sú povinní umožniť vykonávanie certifikačného overovania a poskytnúť na jeho vykonávanie súčinnosť,

c) predkladajú certifikačnému orgánu správy o výsledkoch kontrol podľa osobitného predpisu,82) auditu podľa osobitného predpisu83) a opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov zistených touto kontrolou a auditom.

(4) Ustanovenia tohto paragrafu sa nevzťahujú na výdavky programu rozvoja vidieka.

§ 36

Certifikácia výdavkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka

(1) Certifikáciou výdavkov programu financovaného z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka sa na účely tohto zákona rozumie činnosť certifikačného orgánu podľa osobitného predpisu84) uskutočňovaná v súlade s medzinárodne akceptovanými audítorskými štandardmi, zameraná na preskúmanie

a) postupov a potvrdenie úplnosti, presnosti a vecnej správnosti ročnej účtovnej závierky agentúry,

b) vnútorného kontrolného systému agentúry,

c) zákonnosti a správnosti výdavkov predložených agentúrou na úhradu Európskej komisii.

(2) Riadiaci orgán programu financovaného z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a agentúra

a) umožnia výkon certifikácie,

b) predkladajú certifikačnému orgánu správy o výsledkoch kontrol a operácií, správy z výsledku vnútorného auditu alebo iné údaje potrebné na vypracovanie správy.

(3) Orgán finančného riadenia programu financovaného z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka je oprávnený na účely finančného riadenia oboznamovať sa so skutočnosťami zistenými certifikačným orgánom.

§ 37

Ochrana finančných záujmov Európskej únie

(1) Ochrana finančných záujmov Európskej únie zahŕňa prevenciu, odhaľovanie, zisťovanie a riešenie nezrovnalostí, prijímanie nápravných opatrení vo forme finančných opráv a vysporiadania finančných vzťahov a iných nápravných opatrení.85)

(2) Poskytovateľ, platobná jednotka, certifikačný orgán, orgán auditu, spolupracujúci orgán, prijímateľ, partner a užívateľ sú povinní predchádzať vzniku nezrovnalostí, a ak vzniknú, sú povinní bezodkladne prijať nápravné opatrenia.

(3) Ak riadiaci orgán zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu, z podnetu certifikačného orgánu, platobnej jednotky, orgánu auditu alebo iného podnetu, je povinný vypracovať a predložiť správu o zistenej nezrovnalosti certifikačnému orgánu, platobnej jednotke a prijímateľovi; riadiaci orgán je povinný predložiť orgánu auditu správu o zistenej nezrovnalosti, len ak bola nezrovnalosť zistená z podnetu orgánu auditu. Ak agentúra zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo iného podnetu, je povinná vypracovať správu o zistenej nezrovnalosti a predložiť ju prijímateľovi.

(4) Ak certifikačný orgán zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo iného podnetu a nedá podnet riadiacemu orgánu, je povinný vypracovať a predložiť správu o zistenej nezrovnalosti poskytovateľovi, platobnej jednotke a prijímateľovi.

(5) Ak platobná jednotka zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo iného podnetu a nedá podnet riadiacemu orgánu, je povinná vypracovať a predložiť správu o zistenej nezrovnalosti certifikačnému orgánu, poskytovateľovi a prijímateľovi.

(6) Ak orgán auditu alebo spolupracujúci orgán zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo iného podnetu a nedá podnet riadiacemu orgánu, je povinný vypracovať a predložiť správu o zistenej nezrovnalosti poskytovateľovi, platobnej jednotke, certifikačnému orgánu a prijímateľovi.

(7) Ak riadiaci orgán pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo iného podnetu, je povinný vypracovať správu o zistenej nezrovnalosti a predložiť ju agentúre a prijímateľovi.

(8) Ak prijímateľ zistí nezrovnalosť, je povinný to bezodkladne oznámiť poskytovateľovi; ak partner, užívateľ alebo dodávateľ zistia nezrovnalosť, sú povinní to bezodkladne oznámiť prijímateľovi.

(9) Povinnosť predkladania správy o zistenej nezrovnalosti podľa odsekov 3 až 7 platí pre poskytovateľa, ktorého sa nezrovnalosť týka.

(10) Správa o zistenej nezrovnalosti sa nepredkladá prijímateľovi alebo poskytovateľovi podľa odsekov 3 až 7, ak prijímateľ, partner, poskytovateľ, štatutárny orgán, zamestnanec alebo osoba konajúca v mene a na účet prijímateľa, partnera alebo poskytovateľa je podozrivá zo spáchania trestného činu.

(11) Správa o zistenej nezrovnalosti obsahuje najmä

a) kód nezrovnalosti,

b) popis nezrovnalosti,

c) označenie ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli porušené,

d) obdobie alebo dátum vzniku nezrovnalosti,

e) dátum zistenia nezrovnalosti,

f) označenie subjektu, ktorý nezrovnalosť spôsobil,

g) finančné vyčíslenie nezrovnalosti,

h) označenie dlžníka.

(12) Ak nastala zmena v údajoch uvedených v správe o zistenej nezrovnalosti, orgány uvedené v odsekoch 3, 6 a 7 a Úrad vládneho auditu sú povinné bezodkladne zabezpečiť aktualizáciu správy o zistenej nezrovnalosti.

(13) Poskytovateľ alebo certifikačný orgán sprístupní86) správu o zistenej nezrovnalosti, ktorá sa týka nezrovnalosti

a) vysporiadanej prijímateľom podľa § 41 ods. 1 a ods. 4, § 41a ods. 1 alebo § 42,

b) na účely vysporiadania ktorej uzavrel poskytovateľ s prijímateľom dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia podľa § 45 alebo

c) potvrdenej právoplatným rozhodnutím, na základe ktorého je prijímateľ povinný vrátiť príspevok alebo jeho časť.

(14) Certifikačný orgán a agentúra sú povinné predkladať orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov Európskej únie

a) súhrnný prehľad správ o zistenej nezrovnalosti štvrťročne, v ktorom sa uvádzajú správy o zistenej nezrovnalosti podľa osobitného predpisu,87)

b) správu o zistenej nezrovnalosti do piatich pracovných dní od získania informácie o zistenej nezrovnalosti podľa osobitného predpisu.87)

(15) Za riešenie nezrovnalostí v rámci príslušného operačného programu je zodpovedný poskytovateľ.

§ 38

Účtovníctvo certifikačného orgánu, Pôdohospodárskej platobnej agentúry a platobnej jednotky

(1) Certifikačný orgán, agentúra a platobná jednotka účtujú o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva88) a súvisia s poskytovaním príspevku prijímateľovi a s vysporiadaním finančných vzťahov, prostredníctvom informačného systému účtovníctva fondov Európskej únie.

(2) Účtovná dokumentácia týkajúca sa operačného programu sa uchováva podľa osobitných predpisov.89)

§ 39

Účtovníctvo a evidencia prijímateľa a partnera

(1) Prijímateľ a partner, ktorí sú účtovnou jednotkou,90) účtujú o skutočnostiach týkajúcich sa projektu

a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme91) v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtujú v sústave podvojného účtovníctva, alebo

b) v účtovných knihách92) so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva.

(2) Prijímateľ a partner, ktorí nie sú účtovnou jednotkou,90) vedú evidenciu majetku,93) záväzkov,94) príjmov95) a výdavkov96) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu97) o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

(3) Prijímateľ a partner sú povinní uchovávať v origináli kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa realizácie projektu, verejného obstarávania, účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa projektu v súlade s osobitným predpisom89) do 31. decembra 2028 alebo aj po tomto dátume, ak do 31. decembra 2028 nedošlo k vysporiadaniu finančných vzťahov medzi poskytovateľom a prijímateľom podľa § 41 až 43 a v súlade so zmluvou alebo rozhodnutím podľa § 16 ods. 2; rovnopis zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, uzavretej ako výsledok verejného obstarávania, prijímateľ a partner sú povinní uchovávať počas celej doby jej trvania.

(4) Ustanovenia tohto paragrafu sa vzťahujú aj na užívateľa, ak tak určil poskytovateľ vo výzve alebo vyzvaní podľa tohto zákona.

Vysporiadanie finančných vzťahov a správa pohľadávok štátu

§ 40

Finančná oprava

(1) Finančnú opravu98) môže vykonať poskytovateľ, certifikačný orgán alebo orgán auditu pred ukončením operačného programu.

(2) Vysporiadanie finančnej opravy voči prijímateľovi a partnerovi, ktorý je účastníkom zmluvného vzťahu podľa § 25 ods. 3, sa vykoná podľa § 41 až § 43 alebo § 45. Voči poskytovateľovi, certifikačnému orgánu alebo orgánu auditu sa vysporiadanie finančnej opravy vykoná viazaním podľa osobitného predpisu99) alebo vrátením príspevku alebo jeho časti.

§ 41

Postup pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania pri nadlimitných zákazkách a podlimitných zákazkách

(1) Ak poskytovateľ na základe vlastného podnetu alebo podnetu iného orgánu zistí porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania,100) ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, prostredníctvom žiadosti o vrátenie vyzve prijímateľa vrátiť poskytnutý príspevok alebo jeho časť vzťahujúci sa na predmet zákazky; ak iný orgán ako poskytovateľ zistí porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania,100) ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, a poskytovateľ s týmto zistením nesúhlasí, poskytovateľ podá podnet101) Úradu pre verejné obstarávanie.

(2) Ak prijímateľ nevráti poskytnutý príspevok alebo jeho časť na základe žiadosti o vrátenie podľa odseku 1, poskytovateľ podá podnet101) Úradu pre verejné obstarávanie.

(3) Ak bolo na základe podnetu101) podľa odseku 2 zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania100) uvedené v rozhodnutí,102) ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, a ak poskytovateľ za takéto porušenie vyzval prijímateľa prostredníctvom žiadosti o vrátenie vrátiť poskytnutý príspevok alebo jeho časť vzťahujúci sa na predmet zákazky podľa odseku 1, poskytovateľ podá podnet správnemu orgánu na konanie podľa odseku 5.

(4) Ak bolo na základe podnetu101) zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania100) uvedené v rozhodnutí,102) ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, a ak poskytovateľ za takéto porušenie nevyzval prijímateľa prostredníctvom žiadosti o vrátenie vrátiť poskytnutý príspevok alebo jeho časť vzťahujúci sa na predmet zákazky podľa odseku 1, poskytovateľ bezodkladne po doručení rozhodnutia102) vyzve prijímateľa prostredníctvom žiadosti o vrátenie vrátiť poskytnutý príspevok alebo jeho časť vzťahujúci sa na predmet zákazky. Ak prijímateľ nevráti poskytnutý príspevok alebo jeho časť na základe žiadosti o vrátenie, poskytovateľ podá podnet správnemu orgánu na konanie podľa odseku 5.

(5) Správny orgán na základe podnetu podľa odseku 3 alebo odseku 4 rozhodne o vrátení sumy uvedenej v žiadosti o vrátenie podľa odseku 1 alebo odseku 4.

(6) Na konanie podľa odseku 5 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.62) Ak je viac správnych orgánov oprávnených rozhodnúť v konaní podľa odseku 5, rozhodne vo veci orgán, ktorý začal konať ako prvý. Správnym orgánom v konaní podľa odseku 5 je

a) riadiaci orgán,

b) agentúra alebo

c) sprostredkovateľský orgán podľa § 8 ods. 6.

(7) Úrad pre verejné obstarávanie je povinný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia102) informovať poskytovateľa o výsledku konania podľa osobitného predpisu101).

(8) Prostriedky Európskej únie schválené certifikačným orgánom vráti prijímateľ, ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, na osobitný účet ministerstva financií vedený v Štátnej pokladnici. Prostriedky Európskej únie z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka vráti prijímateľ na osobitný účet agentúry vedený v Štátnej pokladnici. Prostriedky Európskej únie neschválené certifikačným orgánom a prostriedky štátneho rozpočtu vráti prijímateľ do rozpočtu príslušnej platobnej jednotky podľa osobitného predpisu.105) Zvýšenie sumy uvedenej v žiadosti o vrátenie podľa odseku 1 alebo odseku 4, o ktorom rozhodol správny orgán podľa odseku 5, vráti prijímateľ na príjmový účet platobnej jednotky podľa osobitného predpisu.105)

(9) Ustanovenia odsekov 1 až 4 a odsekov 8 a 10 sa vzťahujú rovnako na partnera, ktorý je účastníkom zmluvného vzťahu podľa § 25 ods. 3.

(10) Povinnosť poskytovateľa vyzvať prijímateľa na vrátenie príspevku alebo jeho časti podľa odsekov 1 a 4 môže byť nahradená navrhnutím vykonania vzájomného započítania podľa § 42 ods. 4 alebo § 43 ods. 4; ustanovenia odsekov 1 a 4 týkajúce sa žiadosti o vrátenie sa uplatnia v návrhu na vykonanie vzájomného započítania primerane.

(11) Rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu102a) je preskúmateľné súdom na základe žaloby riadiaceho orgánu, orgánu auditu alebo certifikačného orgánu. Žaloba musí byť podaná najneskôr do siedmich rokov odo dňa právoplatnosti napadnutého rozhodnutia.

§ 41a

Postup pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania pri zákazkách s nízkou hodnotou

(1) Ak poskytovateľ na základe vlastného podnetu alebo podnetu iného orgánu zistí porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania,102b) ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, prostredníctvom žiadosti o vrátenie vyzve prijímateľa vrátiť poskytnutý príspevok alebo jeho časť vzťahujúci sa na predmet zákazky.

(2) Ak prijímateľ nevráti poskytnutý príspevok alebo jeho časť na základe žiadosti o vrátenie podľa odseku 1, poskytovateľ podá podnet správnemu orgánu na konanie podľa odseku 3.

(3) Správny orgán na základe podnetu podľa odseku 2 rozhodne o vrátení sumy uvedenej v žiadosti o vrátenie podľa odseku 1.

(4) Na konanie podľa odseku 3 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.62) Ak je viac správnych orgánov oprávnených rozhodnúť v konaní podľa odseku 3, rozhodne vo veci orgán, ktorý začal konať ako prvý. Správnym orgánom v konaní podľa odseku 3 je

a) riadiaci orgán,

b) agentúra alebo

c) sprostredkovateľský orgán podľa § 8 ods. 6.

(5) Prostriedky Európskej únie schválené certifikačným orgánom vráti prijímateľ, ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, na osobitný účet ministerstva financií vedený v Štátnej pokladnici. Prostriedky Európskej únie v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka vráti prijímateľ na osobitný účet agentúry vedený v Štátnej pokladnici. Prostriedky Európskej únie neschválené certifikačným orgánom a prostriedky štátneho rozpočtu vráti prijímateľ do rozpočtu príslušnej platobnej jednotky podľa osobitného predpisu.105) Zvýšenie sumy uvedenej v žiadosti o vrátenie podľa odseku 1, o ktorom rozhodol správny orgán podľa odseku 2, vráti prijímateľ na príjmový účet platobnej jednotky podľa osobitného predpisu.105)

(6) Ustanovenia odsekov 1, 2 a 5 sa vzťahujú rovnako na partnera, ktorý je účastníkom zmluvného vzťahu podľa § 25 ods. 3.

(7) Povinnosť poskytovateľa vyzvať prijímateľa na vrátenie príspevku alebo jeho časti podľa odseku 1 môže byť nahradená navrhnutím vykonania vzájomného započítania podľa § 42 ods. 4 alebo § 43 ods. 4; ustanovenie odseku 1 týkajúce sa žiadosti o vrátenie sa uplatní v návrhu na vykonanie vzájomného započítania primerane.

§ 42

Vysporiadanie finančných vzťahov

(1) Vysporiadanie finančných vzťahov sa vykonáva

a) vzájomným započítaním pohľadávky z príspevku voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti,

b) vzájomným započítaním pohľadávky z rozhodnutia voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti, alebo

c) vrátením príspevku alebo jeho časti, ak sa nevykoná vzájomné započítanie pohľadávok.

(2) Vzájomne započítať pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia alebo časti týchto pohľadávok voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti je možné, ak

a) so vzájomným započítaním pohľadávok súhlasí poskytovateľ po schválení certifikačným orgánom,

b) príspevok poskytnutý prijímateľovi platobnou jednotkou bol schválený certifikačným orgánom,

c) prijímateľ predložil žiadosť o platbu,

d) prijímateľ v žiadosti o platbu alebo v dodatočnom oznámení navrhol vykonanie vzájomného započítania, alebo vzájomné započítanie vykoná jednostranne poskytovateľ podľa odseku 4,

e) vzájomne započítaná suma je nižšia alebo rovná sume schválenej poskytovateľom v žiadosti o platbu.

(3) Vzájomne započítať pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia alebo časti týchto pohľadávok voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti je možné, ak sú súčasne splnené podmienky ustanovené v odseku 2 a ak je prijímateľ povinný vysporiadať

a) príjem z projektu,

b) príspevok alebo jeho časť v súlade so zmluvou alebo z dôvodu porušenia alebo nesplnenia podmienok zmluvy,

c) príspevok alebo jeho časť, ak porušil povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov63) alebo

d) nezrovnalosť.

(4) Poskytovateľ bezodkladne oznámi prijímateľovi pripravované vykonanie vzájomného započítania pohľadávky z príspevku alebo pohľadávky z rozhodnutia voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti. Ak prijímateľ s jednostranným započítaním pohľadávok z príspevku voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti nesúhlasí, je povinný to oznámiť poskytovateľovi do troch dní od dňa doručenia oznámenia podľa predchádzajúcej vety.

(5) Na vzájomné započítanie pohľadávok podľa odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú ustanovenia osobitných predpisov.103)

(6) Vzájomné započítanie pohľadávok nie je možné vykonať, ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia.

(7) Ak má prijímateľ povinnosť vrátiť príspevok alebo jeho časť a nevysporiadal ho z vlastnej iniciatívy vrátením alebo nenavrhol vzájomné započítanie, vykonanie vzájomného započítania navrhne podľa odseku 4 poskytovateľ alebo ho poskytovateľ prostredníctvom žiadosti o vrátenie vyzve na vrátenie príspevku alebo jeho časti. V tomto prípade prijímateľ vráti prostriedky Európskej únie schválené certifikačným orgánom na osobitný účet ministerstva financií vedený v Štátnej pokladnici,104) prostriedky Európskej únie neschválené certifikačným orgánom a prostriedky štátneho rozpočtu vráti do rozpočtu príslušnej platobnej jednotky podľa osobitného predpisu.105) Ak prijímateľ nevráti príspevok alebo jeho časť podľa prvej vety alebo neuzavrie s poskytovateľom dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia podľa § 45 a ak poskytovateľ nepostupuje podľa § 41 ods. 2 alebo ods. 4 alebo § 41a ods. 2, poskytovateľ postupuje podľa osobitného predpisu.106) Ak poskytovateľ vyzval prijímateľa na vrátenie príspevku alebo jeho časti podľa prvej vety a prijímateľ vráti príspevok alebo jeho časť za podmienok a spôsobom uvedeným v zmluve alebo v rozhodnutí alebo ak prijímateľ postupuje podľa § 45 a uzavrie s poskytovateľom dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia, správne konanie sa nezačne.

(8) Osoba okrem užívateľa podľa odseku 9, ktorej bol uložený odvod za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami Európskej únie a prostriedkami štátneho rozpočtu, odvádza prostriedky Európskej únie schválené certifikačným orgánom na osobitný účet ministerstva financií vedený v Štátnej pokladnici. Prostriedky Európskej únie neschválené certifikačným orgánom a prostriedky štátneho rozpočtu odvádza na príjmový účet príslušnej platobnej jednotky, ak § 31 ods. 3 neustanovuje inak.

(9) Ak bol užívateľovi uložený odvod za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami Európskej únie a prostriedkami štátneho rozpočtu v rámci realizovaného národného projektu prijímateľom, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, takýto užívateľ odvádza prostriedky Európskej únie a prostriedky štátneho rozpočtu na samostatný mimorozpočtový účet prijímateľa, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Prijímateľ, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vráti prostriedky Európskej únie schválené certifikačným orgánom na osobitný účet ministerstva financií vedený v Štátnej pokladnici, prostriedky Európskej únie neschválené certifikačným orgánom a prostriedky štátneho rozpočtu odvádza na príjmový účet príslušnej platobnej jednotky.

(10) Vysporiadanie neoprávnene vyplatených prostriedkov Európskej únie do všeobecného rozpočtu Európskej únie vykonáva certifikačný orgán pred ukončením operačného programu prostredníctvom započítania týchto prostriedkov do ďalšej žiadosti o platbu predloženej Európskej komisii alebo platobným príkazom na účet Európskej komisie.

(11) Ak Úrad vládneho auditu uloží penále za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami Európskej únie, príjem z penále sa zníži o úrok z omeškania, ktorý je príjmom Európskej únie podľa osobitného predpisu.107) Suma vypočítaná ako úrok z omeškania sa odvedie na osobitný účet ministerstva financií vedený v Štátnej pokladnici.

(12) Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa vzťahujú na partnera, ktorý je účastníkom zmluvného vzťahu podľa § 25 ods. 3 rovnako. Ustanovenie odseku 8 sa vzťahuje na partnera rovnako.

(13) Ustanovenia tohto paragrafu sa nevzťahujú na poskytovanie príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

§ 43

Vysporiadanie finančných vzťahov v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka

(1) Vysporiadanie finančných vzťahov v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka sa vykonáva vzájomným započítaním pohľadávok poskytovateľa a prijímateľa podľa odsekov 2 až 4, alebo vrátením príspevku alebo jeho časti, ak sa nevykoná vzájomné započítanie pohľadávok.

(2) Pohľadávku z príspevku je možné započítať voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti.

(3) Pohľadávku z príspevku v rámci pomoci z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka je možné započítať s pohľadávkou prijímateľa na poskytnutie podpory podľa osobitného predpisu.108) Pohľadávku a vylúčenie z podpory poskytovanej podľa osobitného predpisu108) môže poskytovateľ započítať s pohľadávkou prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

(4) Pohľadávku štátu z právoplatného rozhodnutia agentúry, ktorým je uložený odvod za porušenie finančnej disciplíny, je možné vzájomne započítať s pohľadávkou prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti alebo pohľadávkou prijímateľa na poskytnutie podpory podľa osobitného predpisu.108)

(5) Vzájomné započítanie pohľadávok podľa odsekov 2 až 4 je možné, ak prijímateľ požiada o započítanie pohľadávky a so vzájomným započítaním pohľadávok súhlasí poskytovateľ, alebo vzájomné započítanie pohľadávok vykoná jednostranne poskytovateľ.

(6) Poskytovateľ bezodkladne oznámi prijímateľovi vykonanie vzájomného započítania pohľadávok.

(7) Vzájomným započítaním pohľadávok podľa odsekov 2 až 4 zanikajú tieto pohľadávky vo výške, v ktorej sa kryjú.

(8) Na vzájomné započítanie pohľadávok podľa odsekov 2 až 5 sa nevzťahujú ustanovenia osobitných predpisov.103)

(9) Vzájomné započítanie pohľadávok nie je možné vykonať, ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia.

(10) Ak má prijímateľ povinnosť vrátiť príspevok alebo jeho časť a nevysporiadal ho z vlastnej iniciatívy vrátením alebo nenavrhol vzájomné započítanie, vykonanie vzájomného započítania navrhne podľa odseku 6 poskytovateľ alebo ho poskytovateľ prostredníctvom žiadosti o vrátenie vyzve na vrátenie príspevku alebo jeho časti. V tomto prípade prijímateľ vráti prostriedky Európskej únie na osobitný účet agentúry vedený v Štátnej pokladnici a prostriedky štátneho rozpočtu na príjmový účet agentúry. Ak prijímateľ nevráti príspevok alebo jeho časť podľa prvej vety alebo neuzavrie s poskytovateľom dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia podľa § 45, poskytovateľ postupuje podľa osobitného predpisu.109)

(11) Prijímateľ, ktorému bol uložený odvod alebo penále za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami Európskej únie a prostriedkami štátneho rozpočtu, odvádza prostriedky Európskej únie na osobitný účet agentúry vedený v Štátnej pokladnici a prostriedky štátneho rozpočtu na príjmový účet agentúry.

(12) Vysporiadanie neoprávnene vyplatených prostriedkov Európskej únie do všeobecného rozpočtu Európskej únie vykonáva poskytovateľ pred ukončením programu financovaného z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka prostredníctvom započítania týchto prostriedkov do najbližšej žiadosti o platbu predloženej Európskej komisii alebo orgán finančného riadenia platobným príkazom na účet Európskej komisie.

§ 44

Správa pohľadávok

(1) Správca pohľadávky z príspevku, ktorým je poskytovateľ, je povinný najmä

a) výzvou na úhradu oznámiť dlžníkovi, že eviduje voči nemu pohľadávku a upozorniť ho na následky neuhradenia pohľadávky,

b) viesť osobitnú evidenciu všetkých pohľadávok.

(2) Správcom pohľadávky z príspevku je poskytovateľ do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa § 41, § 41a alebo rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny.78) Dňom nadobudnutia právoplatnosti takého rozhodnutia sa správcom pohľadávky štátu stáva orgán, ktorý v konaní rozhodol; pri poskytovaní príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka je správcom pohľadávky štátu agentúra.

(3) O pohľadávke z príspevku alebo pohľadávke z rozhodnutia týkajúcej sa prostriedkov štátneho rozpočtu alebo prostriedkov Európskej únie neschválených certifikačným orgánom účtuje príslušná platobná jednotka;110) o pohľadávke z príspevku alebo pohľadávke z rozhodnutia týkajúcej sa prostriedkov Európskej únie schválených certifikačným orgánom účtuje certifikačný orgán. O pohľadávke z rozhodnutia voči užívateľovi v rámci národného projektu prijímateľa, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, týkajúcej sa prostriedkov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu účtuje prijímateľ, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. O pohľadávke štátu týkajúcej sa prostriedkov štátneho rozpočtu a Európskej únie v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka účtuje agentúra.

§ 45

Dohoda o splátkach a dohoda o odklade plnenia

(1) Poskytovateľ môže na písomné požiadanie prijímateľa, ktorý nemôže vrátiť príspevok alebo jeho časť podľa § 41, § 42 alebo § 43 riadne a včas, uzavrieť s prijímateľom dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia. Dohoda o splátkach a dohoda o odklade plnenia musí mať písomnú formu. Poskytovateľ nemôže dohodnúť splátky v dohode o splátkach na dobu dlhšiu ako tri roky a odklad plnenia v dohode o odklade plnenia na dobu dlhšiu ako jeden rok odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty uvedenej v žiadosti o vrátenie alebo odo dňa nasledujúceho po uplynutí 60 dňovej lehoty podľa odseku 4. Po vydaní rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny postupuje agentúra pri uzavretí dohody o splátkach podľa osobitného predpisu.111)

(2) Poskytovateľ môže uzavrieť s prijímateľom dohodu o splátkach podľa odseku 1, ak

a) prijímateľ svoj dlh písomne uznal vo forme notárskej zápisnice čo do dôvodu aj výšky a súčasťou notárskej zápisnice je vyhlásenie prijímateľa, že súhlasí s jej vykonateľnosťou; spísanie notárskej zápisnice sa nevyžaduje, ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia alebo štátny fond, alebo sa dohoda o splátkach uzatvára na základe právoplatného rozhodnutia, ktorým je uložený odvod za porušenie finančnej disciplíny agentúrou v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka,

b) by sa prijímateľovi zaplatením celého dlhu zhoršili jeho ekonomické alebo sociálne pomery,

c) sa prijímateľ v dohode o splátkach zaviaže, že ak nezaplatí niektorú splátku riadne a včas, celý dlh sa stane splatným; poskytovateľ je oprávnený žiadať o zaplatenie celej pohľadávky pre nesplnenie niektorej splátky aj po splatnosti nasledujúcich splátok.

(3) Poskytovateľ môže uzavrieť s prijímateľom dohodu o odklade plnenia podľa odseku 1, ak

a) prijímateľ svoj dlh písomne uznal vo forme notárskej zápisnice čo do dôvodu aj výšky a súčasťou notárskej zápisnice je vyhlásenie prijímateľa, že súhlasí s jej vykonateľnosťou; spísanie notárskej zápisnice sa nevyžaduje, ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia alebo štátny fond, alebo sa dohoda o odklade plnenia uzatvára na základe právoplatného rozhodnutia, ktorým je uložený odvod za porušenie finančnej disciplíny agentúrou v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka,

b) by sa prijímateľovi neumožnením odkladu plnenia zhoršili jeho ekonomické alebo sociálne pomery.

(4) Poskytovateľ môže dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia uzavrieť najneskôr do dňa určeného na vrátenie príspevku alebo jeho časti v žiadosti o vrátenie podľa § 41 ods. 1 a 4, § 41a ods. 1, § 42 ods. 7 alebo § 43 ods. 10 alebo do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa § 41 alebo § 41a.

(5) Náklady na spísanie notárskej zápisnice podľa odsekov 2 a 3 znáša prijímateľ.

(6) Ak prijímateľ dodržiava podmienky uvedené v dohode o splátkach alebo v dohode o odklade plnenia, poskytovateľ neúčtuje a neuplatňuje úroky z omeškania;111a) ak je prijímateľom príjemca štátnej pomoci, poskytovateľ účtuje a uplatňuje úroky vo výške príslušnej sadzby určenej Európskou komisiou platnej v deň uzatvorenia dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia bez ohľadu na to, či prijímateľ dodržuje podmienky uvedené v dohode o splátkach alebo v dohode o odklade plnenia.

(7) Ak prijímateľ nezaplatí splátku v súlade s dohodou o splátkach alebo nevráti príspevok alebo jeho časť v súlade s dohodou o odklade plnenia, poskytovateľ na základe notárskej zápisnice môže vymáhať príspevok alebo jeho časť v exekučnom konaní za podmienok ustanovených osobitným predpisom.112) Ak prijímateľ nezaplatí splátku v súlade s dohodou o splátkach alebo nevráti príspevok alebo jeho časť v súlade s dohodou o odklade plnenia po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým je uložený odvod za porušenie finančnej disciplíny agentúrou, agentúra môže vymáhať príspevok alebo jeho časť v exekučnom konaní na základe tohto rozhodnutia za podmienok ustanovených osobitným predpisom.112)

(8) Ak sa príspevok alebo jeho časť nevymôže v exekučnom konaní alebo ak poskytovateľ podľa odseku 7 nepodá návrh na vykonanie exekúcie, poskytovateľ postupuje podľa osobitných predpisov.106)

(9) Ak má prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, uznanie dlhu podľa odseku 2 písm. a) alebo odseku 3 písm. a) sa vykoná podľa právneho poriadku štátu, na ktorého území má sídlo alebo miesto podnikania.

(10) Ustanovenia odsekov 1 až 9 sa vzťahujú na partnera, ktorý je účastníkom zmluvného vzťahu podľa § 25 ods. 3 rovnako.

Spoločné a prechodné ustanovenia

§ 46

Konflikt záujmov

(1) Konflikt záujmov je pri poskytovaní príspevku zakázaný; na účely tohto zákona sa konfliktom záujmov rozumie skutočnosť, keď z finančných, osobných, rodinných, politických alebo iných dôvodov je narušený alebo ohrozený nestranný, transparentný, nediskriminačný, efektívny, hospodárny a objektívny výkon funkcií pri poskytovaní príspevku.

(2) Zainteresovanou osobou na strane žiadateľa alebo prijímateľa je najmä:

a) partner,

b) užívateľ,

c) dodávateľ,

d) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo dozorného orgánu žiadateľa, prijímateľa, užívateľa, dodávateľa alebo partnera,

e) spoločník právnickej osoby, ktorá je žiadateľom, prijímateľom, užívateľom, dodávateľom alebo partnerom,

f) osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi, prijímateľovi, užívateľovi, dodávateľovi alebo partnerovi alebo v inom obdobnom vzťahu k žiadateľovi, prijímateľovi, užívateľovi, dodávateľovi alebo partnerovi,

g) osoba, ktorá sa podieľala na vypracovaní alebo realizácii projektu pre žiadateľa alebo prijímateľa alebo ktorá prijala finančné prostriedky z rozpočtu projektu,

h) osoba, ktorá je osobou blízkou podľa § 116 Občianskeho zákonníka žiadateľovi, prijímateľovi alebo osobe uvedenej v písmenách a) až g).

(3) Obdobie, v ktorom sa posudzuje osoba podľa odseku 2 ako zainteresovaná osoba na strane žiadateľa alebo prijímateľa, je jeden rok pred vyhlásením výzvy alebo vyzvania podľa tohto zákona po ukončenie realizácie projektu.

(4) Zainteresovanou osobou na strane poskytovateľa alebo miestnej akčnej skupiny je zamestnanec poskytovateľa alebo člen miestnej akčnej skupiny podieľajúci sa na riadení alebo vykonávaní niektorej z činností pri:

a) príprave výzvy na predkladanie projektových zámerov, výzvy a vyzvaní podľa tohto zákona,

b) konaní podľa tohto zákona,

c) dohľade nad realizáciou projektu v súlade so zmluvou.

(5) Zainteresovanou osobou nie je osoba, ktorá v rozsahu vykonávania úloh pre subjekt verejnej správy v pracovnoprávnom alebo inom obdobnom pomere je zodpovedná za výkon alebo vykonáva lektorskú, školiacu alebo inú vzdelávaciu alebo informačnú činnosť.

(6) Z prípravy výzvy na predkladanie projektových zámerov, výzvy a vyzvaní podľa tohto zákona je vylúčený žiadateľ a zainteresované osoby na strane žiadateľa.

(7) Z rozhodovania v konaní podľa tohto zákona je vylúčený žiadateľ, prijímateľ, zainteresované osoby na strane žiadateľa alebo prijímateľa a zainteresované osoby na strane poskytovateľa uvedené v odseku 4 písm. c).

(8) Z prípravy a realizácie projektu alebo projektového zámeru sú vylúčené zainteresované osoby na strane poskytovateľa alebo miestnej akčnej skupiny uvedené v odseku 4 písm. a) až c). Uvedené sa nevzťahuje na národné projekty a veľké projekty.

(9) Ak sa osoba podieľajúca sa na činnostiach podľa odsekov 6 až 8 alebo iná osoba dozvie o skutočnostiach nasvedčujúcich konfliktu záujmov, oznámi túto skutočnosť bezodkladne poskytovateľovi. Ak je osobou podľa predchádzajúcej vety zamestnanec poskytovateľa, oznámi túto skutočnosť svojmu najbližšiemu nadriadenému.

(10) Poskytovateľ vylúči osobu, ktorá je v konflikte záujmov, na základe oznámenia podľa odseku 9 alebo z vlastného podnetu. Poskytovateľ o vylúčení písomne informuje vylúčenú osobu.

(11) Vylúčená osoba sa na činnostiach podľa odsekov 6 až 8 ďalej nezúčastňuje.

(12) Ak poskytovateľ zistí, že žiadateľ, prijímateľ, partner, užívateľ alebo dodávateľ sú v konflikte záujmov, poskytovateľ s ohľadom na závažnosť porušenia zákazu konfliktu záujmov môže:

a) uznať výdavky v schválenom projekte z časti alebo úplne za neoprávnené,

b) odstúpiť od zmluvy alebo zmluvu vypovedať,

c) preskúmať rozhodnutie podľa § 16 ods. 2 alebo

d) postúpiť vec na konanie podľa osobitného predpisu.114)

(13) Na projekty technickej pomoci, projekty, pri ktorých je žiadateľ alebo prijímateľ a poskytovateľ tá istá osoba, sa nevzťahujú odseky 3 až 8, ak je zabezpečené oddelenie výkonu funkcií zainteresovaných osôb na strane poskytovateľa v rozsahu, v akom sa podieľajú na činnostiach podľa odseku 4.

§ 47

Spracúvanie osobných údajov

(1) Orgány podľa tohto zákona sú pri poskytovaní príspevku, kontrole a súvisiacich činnostiach oprávnené získavať a spracúvať osobné údaje fyzických osôb žiadateľa, prijímateľa, partnera, užívateľa, cieľovej skupiny, dodávateľa a iných osôb, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh podľa tohto zákona.

(2) Osobnými údajmi spracúvanými podľa tohto zákona sú: meno, priezvisko, rodné priezvisko, pri zmene mena a priezviska aj pôvodné meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátne občianstvo, štát narodenia, národnosť, etnický pôvod, údaje podľa osobitného predpisu115) a ďalšie údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh podľa tohto zákona, najmä miesto a okres narodenia, meno, priezvisko, rodné priezvisko otca a matky.

(3) Orgány podľa tohto zákona sú oprávnené vyžadovať osobné údaje podľa odseku 2 z informačných systémov iných právnických osôb, a to na účely a v rozsahu nevyhnutnom na plnenie svojich úloh.

(4) Prijímateľ a partner sú oprávnení na účely preukázania vynakladania poskytnutého príspevku a v súvislosti s realizáciou projektu získavať, spracúvať a poskytnúť osobné údaje užívateľa a cieľovej skupiny v rozsahu podľa odseku 2 poskytovateľovi určenému v zmluve alebo v rozhodnutí podľa § 16 ods. 2.

(5) Poskytovateľ zverejňuje osobné údaje na účely plnenia povinností podľa § 48. Poskytovateľ je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť a sprístupniť spracúvané osobné údaje na účely preukázania použitia príspevku v rámci kontrolnej alebo inej činnosti orgánov podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.31)

(6) Orgány podľa tohto zákona môžu získavať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov a iných dokumentov obsahujúcich osobné údaje na nosiči informácií.

§ 47a

Žiadosť o výpis z registra trestov

(1) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie, centrálny koordinačný orgán, riadiaci orgán, certifikačný orgán a orgán auditu sú pri vykonávaní činností podľa tohto zákona oprávnené žiadať o výpis z registra trestov podľa osobitného predpisu115a) len so súhlasom dotknutej osoby.

(2) Orgány podľa odseku 1 sú na tento účel oprávnené získavať a spracúvať údaje o právnických osobách, a to v rozsahu obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby, jej identifikačné číslo, ak bolo pridelené, a register, v ktorom je právnická osoba zapísaná.

§ 48

Zverejňovanie

(1) Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle do 60 pracovných dní od skončenia rozhodovania o žiadostiach v konaní o žiadosti pre každú výzvu zoznam schválených žiadostí v poradí určenom na základe aplikácie kritérií pre výber projektov v konaní o žiadosti; zoznam obsahuje:

a) meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá požiadala o poskytnutie príspevku,

b) názov projektu,

c) výšku schváleného príspevku,

d) zoznam odborných hodnotiteľov, v rozsahu titul, meno, priezvisko.

(2) Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle do 60 pracovných dní od skončenia rozhodovania o žiadostiach v konaní o žiadosti pre každú výzvu zoznam neschválených žiadostí v poradí určenom na základe aplikácie kritérií pre výber projektov v konaní o žiadosti; zoznam obsahuje:

a) meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá požiadala o poskytnutie príspevku,

b) názov projektu,

c) dôvody neschválenia žiadosti,

d) zoznam odborných hodnotiteľov, v rozsahu titul, meno, priezvisko.

(3) Poskytovateľ zverejní do 60 pracovných dní od skončenia rozhodovania o žiadostiach alebo informovaní žiadateľa podľa § 27 ods. 6 údaje v rozsahu podľa odseku 1 a 2 ak ide o konanie začaté na základe vyzvaní podľa tohto zákona.

(4) Výzva, výzva na predkladanie projektového zámeru, vyzvania podľa tohto zákona, ich zmeny alebo zrušenie a údaje v rozsahu podľa odsekov 1 až 3 poskytovateľ a centrálny koordinačný orgán zverejňujú na svojom webovom sídle najmenej tri roky.

(5) Centrálny koordinačný orgán na základe údajov poskytnutých od poskytovateľa zverejňuje podľa osobitného predpisu116) na svojom webovom sídle údaje o zmluvách, ktoré nadobudli účinnosť a o právoplatných rozhodnutiach podľa § 16 ods. 2; poskytovateľ je povinný na žiadosť centrálneho koordinačného orgánu poskytnúť tieto údaje centrálnemu koordinačnému orgánu.

(6) Na zverejňovanie pri poskytovaní príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 4. Na zverejňovanie sa v tomto prípade vzťahuje osobitný predpis.117)

(7) Na zverejňovanie pri poskytovaní príspevku z operačného programu Interact sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 4.

(8) Centrálny koordinačný orgán zverejňuje údaje evidované podľa § 49 ods. 2 a 3 automaticky prostredníctvom informačného monitorovacieho systému elektronicky, spôsobom umožňujúcim hromadný prístup,117a) a to v rozsahu dostupnej funkcionality informačného monitorovacieho systému podľa § 49 ods. 1; to neplatí pre údaje a informácie, ktoré sú chránené podľa osobitných predpisov.117b)

§ 49

Informačný monitorovací systém

(1) Informačný monitorovací systém zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Informačný monitorovací systém obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku a na zabezpečenie informácií podľa osobitných predpisov.118) Informačný monitorovací systém slúži na evidenciu informácii a osobných údajov fyzických osôb získavaných pri poskytovaní príspevku podľa § 47.

(2) Riadiaci orgán, certifikačný orgán, orgán auditu, platobná jednotka, spolupracujúci orgán a Úrad vládneho auditu evidujú a aktualizujú v informačnom monitorovacom systéme údaje podľa odseku 1; tieto orgány zodpovedajú za aktuálnosť, pravdivosť, úplnosť a správnosť nimi vložených údajov.

(3) Žiadateľ a prijímateľ evidujú a aktualizujú v informačnom monitorovacom systéme údaje podľa odseku 1; tieto osoby zodpovedajú za aktuálnosť, pravdivosť, úplnosť a správnosť nimi vložených údajov.

(4) Prostredníctvom informačného monitorovacieho systému sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami.

(5) Informačný systém pre riadenie, kontrolu a monitorovanie Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka spravuje a prevádzkuje agentúra; odseky 1 až 4 sa použijú primerane. Agentúra zverejňuje údaje evidované v informačnom systéme podľa predchádzajúcej vety elektronicky, spôsobom umožňujúcim hromadný prístup,117a) a to v rozsahu dostupnej funkcionality informačného systému; to neplatí pre údaje a informácie, ktoré sú chránené podľa osobitných predpisov.117b)

(6) Informačný systém pre riadenie, kontrolu a monitorovanie operačného programu INTERACT spravuje a prevádzkuje riadiaci orgán, ktorým je Bratislavský samosprávny kraj; odseky 1 až 4 sa nepoužijú.

§ 50

Informačný systém účtovníctva fondov Európskej únie

(1) Certifikačný orgán zabezpečuje vývoj a prevádzku informačného systému účtovníctva fondov Európskej únie. Agentúra zabezpečuje časť informačného systému účtovníctva fondov Európskej únie pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka. Tento informačný systém obsahuje údaje súvisiace s finančným riadením európskych štrukturálnych a investičných fondov.

(2) Certifikačný orgán, platobná jednotka a agentúra evidujú a aktualizujú údaje v informačnom systéme účtovníctva fondov Európskej únie; tieto orgány zodpovedajú za pravdivosť, úplnosť a správnosť údajov.

§ 51

Prechodné ustanovenie

Ustanovenia § 42 ods. 8 a 9 a § 44 ods. 3 sa vzťahujú na odvod za porušenie finančnej disciplíny, pre ktorý rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť od 1. januára 2015.

§ 52

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2017

(1) Ak poskytovateľ zistí porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania,100) pri ktorom bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk odoslané na uverejnenie do 17. apríla 2016, a porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, postupuje tento poskytovateľ podľa predpisov účinných do 31. mája 2017.

(2) Ak poskytovateľ zistí porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania100) po 31. máji 2017, pri ktorom bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk odoslaná na uverejnenie po 17. apríli 2016, a porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, postupuje tento poskytovateľ podľa predpisov účinných od 1. júna 2017.

(3) Ak poskytovateľ zistí porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania100) do 31. mája 2017, pri ktorom bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk odoslaná na uverejnenie po 17. apríli 2016, a porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, postupuje tento poskytovateľ podľa predpisov účinných do 31. mája 2017. Pod pojmom protokol uvedenom v § 41 ods. 3 v znení účinnom do 31. mája 2017 sa pre tieto účely rozumie rozhodnutie podľa osobitného predpisu.102)


Čl. III

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z. a zákona č. 102/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 7 ods. 1 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „o ktorom osobitný predpis ustanovuje inak12aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12aa znie:

12aa) Napríklad § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 42 a 43 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2. V § 8 ods. 4 piatej vete sa za slovom „zákona“ vypúšťa čiarka a slová „bežné výdavky na trvanlivé tovary a vybavenie na vojenské účely, na výstavbu vojenského charakteru a vojenských budov“.

3. V § 19 ods. 12 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Subjekt verejnej správy zaradený v ústrednej správe, ktorým je záujmové združenie právnických osôb,22ac) môže prijímať úvery alebo pôžičky len po predchádzajúcom písomnom súhlase ministerstva financií.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22ac znie:

22ac) § 20f až 20j Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.“.

4. V § 20 odsek 2 znie:

(2) Z výdavkov podľa § 8 ods. 3 sa poskytujú prostriedky prostredníctvom príslušného orgánu štátnej správy alebo, ak tak ustanoví osobitný zákon, prostredníctvom inej právnickej osoby podľa osobitného predpisu24a).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:

24a) Napríklad § 12 a 15 zákona č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 16 a 25 zákona č. 292/2014 Z. z.“.

5. V § 20 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 8.

6. V § 31 ods. 13 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak osobitný predpis vo vzťahu k správnemu orgánu, ktorým je Pôdohospodárska platobná agentúra neustanoví inak.48b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 48b znie:

48b) Napríklad § 33 ods. 2 zákona č. 292/2014 Z. z.“.

7. V § 31 odsek 15 znie:

(15) Na postup pri úhrade odvodu za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami Európskej únie a prostriedkami štátneho rozpočtu určenými na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie sa vzťahuje osobitný predpis;12aa) penále a pokuta sú príjmom štátneho rozpočtu podľa § 7 ods. 1 písm. i).“.

Čl. IV

Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 116/2011 Z. z., zákona č. 71/2012 Z. z. a zákona č. 111/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 úvodnej vete sa za slová „(ďalej len „podpora“)“ vkladajú slová „pre programové obdobie 2007 – 2013 a poskytovanie podpory podľa osobitného predpisu2a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú niektoré prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich rozdeľovanie na rok 2014, a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o ich uplatňovanie v roku 2014 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).“.

2. § 5 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov plní úlohy styčného miesta podľa osobitého predpisu.29a)

(5) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov je pri plnení úloh29b) podľa tohto zákona oprávnený požadovať od riadiaceho orgánu, platobnej jednotky, certifikačného orgánu, centrálneho koordinačného orgánu, orgánu auditu, prijímateľa, partnera a iných osôb súčinnosť a tieto subjekty sú povinné požadovanú súčinnosť poskytnúť.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 29a a 29b znejú:

29a) Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 zo 17. decembra 2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov (Ú. v. EÚ L 344, 20. 12. 2008).

29b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18. 9. 2013).
Nariadenie (EÚ) č. 1302/2008.“.

3. V § 9 ods. 3 sa čiarka za slovom „orgánu“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „alebo prijímateľa“.

4. V § 24 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a súčasne nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu,54a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 54a sa vypúšťa.

5. V § 24 ods. 4 sa za slovo „zabezpečenia“ vkladá slovo „budúcej“.

6. V § 24 ods. 5 prvá veta znie: „Ak prijímateľ porušil finančnú disciplínu,55) dňom právoplatnosti rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny prechádza bezodplatne na príslušný orgán59) spoločne s pohľadávkou podľa § 28b ods. 2 aj záložné právo podľa odseku 4, a to v rozsahu a za podmienok existujúceho záložného práva.“.

7. V § 25 odsek 2 znie:

(2) Certifikačným overovaním sa overuje oprávnenosť výdavkov a správnosť a zákonnosť postupu riadiaceho orgánu a platobnej jednotky pri realizácií pomoci a podpory.“.

8. V § 25 ods. 3 písm. a) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „táto povinnosť sa vzťahuje aj na prijímateľa a partnera“.

9. V § 25 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

10. V § 26 odsek 9 znie:

(9) Správa o zistenej nezrovnalosti sa nepredkladá prijímateľovi alebo riadiacemu orgánu podľa odsekov 3 až 6 ak štatutárny orgán, zamestnanec, alebo osoba konajúca v mene a na účet prijímateľa, partnera alebo riadiaceho orgánu je podozrivá zo spáchania trestného činu.“.

11. V § 27a ods. 1 sa vypúšťa bodkočiarka a slová „ustanovenie § 28 ods. 8 sa nepoužije“.

12. V § 27a ods. 3 a 5 sa slovo „dvojnásobku“ nahrádza slovami „jeden a pol násobku“.

13. V § 28 ods. 2 písmeno d) znie:

d) prijímateľ predložil žiadosť o platbu a oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, v ktorom navrhne vykonanie vzájomného započítania, alebo vzájomné započítanie pohľadávok vykoná jednostranne riadiaci orgán; suma schválená v žiadosti o platbu riadiacim orgánom musí byť vyššia ako suma schválená riadiacim orgánom v oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov.“.

14. V § 28 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „z dôvodu porušenia alebo nesplnenia podmienok zmluvy, alebo“.

15. V § 28 odsek 4 znie:

(4) Riadiaci orgán bezodkladne oznámi prijímateľovi pripravované vykonanie vzájomného započítania pohľadávok z príspevku alebo jeho časti. Ak prijímateľ s jednostranným započítaním pohľadávok z príspevku alebo jeho časti podľa odseku 2 písm. d) nesúhlasí, je povinný to oznámiť riadiacemu orgánu do troch dní odo dňa doručenia oznámenia podľa predchádzajúcej vety.“.

16. V § 28 ods. 7 sa vypúšťa čiarka za slovom „organizácia“ a slová „alebo v rámci operačného programu Cezhraničná spolupráca Slovenská republika – Česká republika alebo operačného programu Interact“.

17. V § 28 odsek 8 znie:

(8) Ak riadiaci orgán zistí nesplnenie povinnosti prijímateľa vrátiť príspevok alebo jeho časť a nevykoná sa vzájomné započítanie pohľadávok z príspevku alebo jeho časti, vyzve prijímateľa na vrátenie príspevku alebo jeho časti. V tomto prípade prijímateľ vráti prostriedky Európskej únie schválené certifikačným orgánom na osobitný účet ministerstva financií vedený v Štátnej pokladnici. Prostriedky Európskej únie neschválené certifikačným orgánom a prostriedky štátneho rozpočtu vráti do rozpočtu príslušnej platobnej jednotky podľa osobitného predpisu.54) Ak prijímateľ nevráti príspevok alebo jeho časť na základe výzvy podľa prvej vety alebo neuzavrie s riadiacim orgánom dohodu o splátkach podľa § 28a, alebo ak riadiaci orgán nepostupuje podľa § 27a ods. 2, riadiaci orgán postupuje podľa osobitného predpisu.68)“.

18. V § 28 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 až 11, ktoré znejú:

(9) Osoba, ktorej bol uložený odvod za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami Európskej únie a prostriedkami štátneho rozpočtu, odvádza prostriedky Európskej únie schválené certifikačným orgánom na osobitný účet ministerstva financií vedený v Štátnej pokladnici. Prostriedky Európskej únie neschválené certifikačným orgánom a prostriedky štátneho rozpočtu odvádza na príjmový účet príslušnej platobnej jednotky, ak § 22 ods. 3 neustanovuje inak.

(10) Osoba, ktorá porušila finančnú disciplínu v rámci realizovaného národného projektu prijímateľom, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, a bol jej uložený odvod za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami Európskej únie a prostriedkami štátneho rozpočtu, odvádza prostriedky Európskej únie a prostriedky štátneho rozpočtu na samostatný mimorozpočtový účet prijímateľa, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Prijímateľ, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vráti prostriedky Európskej únie schválené certifikačným orgánom na osobitný účet ministerstva financií vedený v Štátnej pokladnici, prostriedky Európskej únie neschválené certifikačným orgánom a prostriedky štátneho rozpočtu odvádza na príjmový účet príslušnej platobnej jednotky.

(11) Ak príslušný orgán vydávajúci rozhodnutie o porušení finančnej disciplíny uloží penále za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami Európskej únie, príjem z penále sa zníži o úrok z omeškania, ktorý je príjmom Európskej únie podľa osobitného predpisu.68c) Suma úroku z omeškania sa odvedie na osobitný účet ministerstva financií vedený v Štátnej pokladnici.“.

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 12.

Poznámka pod čiarou k odkazu 68c znie:

68c) Čl. 72 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.“.

19. § 28a vrátane nadpisu znie:

㤠28a

Dohoda o splátkach a dohoda o odklade plnenia

(1) Riadiaci orgán môže na písomné požiadanie prijímateľa, ktorý nemôže vrátiť príspevok alebo jeho časť podľa § 27a alebo § 28 riadne a včas, uzavrieť s prijímateľom dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia. Dohoda o splátkach a dohoda o odklade plnenia musí mať písomnú formu. Riadiaci orgán nemôže dohodnúť splátky v dohode o splátkach na dobu dlhšiu ako tri roky a odklad plnenia v dohode o odklade plnenia na dobu dlhšiu ako jeden rok odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty uvedenej vo výzve na vrátenie príspevku alebo jeho časti.

(2) Riadiaci orgán môže uzavrieť s prijímateľom dohodu o splátkach podľa odseku 1, ak

a) prijímateľ svoj dlh písomne uznal vo forme notárskej zápisnice68a) čo do dôvodu aj výšky a súčasťou notárskej zápisnice je vyhlásenie prijímateľa, že súhlasí s jej vykonateľnosťou; spísanie notárskej zápisnice sa nevyžaduje, ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia alebo štátny fond,

b) by sa prijímateľovi zaplatením celého dlhu zhoršili jeho ekonomické alebo sociálne pomery,

c) sa prijímateľ v dohode o splátkach zaviaže, že ak nezaplatí niektorú splátku riadne a včas, celý dlh sa stane splatným.

(3) Riadiaci orgán môže uzavrieť s prijímateľom dohodu o odklade plnenia podľa odseku 1, ak

a) prijímateľ svoj dlh písomne uznal vo forme notárskej zápisnice68a) čo do dôvodu aj výšky a súčasťou notárskej zápisnice je vyhlásenie prijímateľa, že súhlasí s jej vykonateľnosťou; spísanie notárskej zápisnice sa nevyžaduje, ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia alebo štátny fond,

b) by sa prijímateľovi neumožnením odkladu plnenia zhoršili jeho ekonomické alebo sociálne pomery.

(4) Poskytovateľ môže dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia uzavrieť najneskôr do dňa určeného na vrátenie príspevku alebo jeho časti vo výzve podľa § 27a ods. 1 a 4 a § 28 ods. 8.

(5) Náklady na spísanie notárskej zápisnice podľa odsekov 2 a 3 znáša prijímateľ.

(6) Riadiaci orgán účtuje subjektu, ktorý je príjemcom štátnej pomoci podľa osobitných predpisov,68b) úroky z omeškania vo výške príslušnej sadzby určenej Európskou komisiou platnej v deň podpisu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia.

(7) Ak prijímateľ nezaplatí splátku v súlade s dohodou o splátkach, alebo nevráti príspevok alebo jeho časť v súlade s dohodou o odklade plnenia, riadiaci orgán na základe notárskej zápisnice môže vymáhať príspevok alebo jeho časť v exekučnom konaní za podmienok ustanovených osobitným predpisom.68d)

(8) Ak sa príspevok alebo jeho časť nevymôže v exekučnom konaní podľa osobitného predpisu,62b) riadiaci orgán postupuje podľa osobitného predpisu.68)

(9) Ustanoveniami odsekov 1 až 8 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov68b) v oblasti štátnej pomoci.

(10) Ak má prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, uznanie dlhu podľa odseku 2 písm. a) alebo odseku 3 písm. a) sa vykoná podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 68d znie:

68d) Napríklad § 61c zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

20. Za § 28a sa vkladá § 28b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠28b

Osobitné ustanovenia k správe pohľadávok

(1) Správca pohľadávky z príspevku, ktorým je riadiaci orgán, je povinný najmä

a) výzvou na úhradu oznámiť dlžníkovi, že eviduje voči nemu pohľadávku z príspevku a upozorniť ho na následky neuhradenia pohľadávky z príspevku,

b) viesť osobitnú evidenciu všetkých pohľadávok z príspevku v informačnom monitorovacom systéme.

(2) Ak dôjde k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu68h) je správcom pohľadávky z príspevku riadiaci orgán do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny. Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny sa správcom pohľadávky štátu z právoplatného rozhodnutia stáva príslušný orgán.59)

(3) O pohľadávke štátu z právoplatného rozhodnutia týkajúcej sa prostriedkov štátneho rozpočtu v správe príslušného orgánu účtuje príslušná platobná jednotka;68e) o pohľadávke štátu z právoplatného rozhodnutia týkajúcej sa prostriedkov Európskej únie schválených certifikačným orgánom v správe príslušného orgánu alebo o pohľadávke z príspevku týkajúcej sa prostriedkov Európskej únie schválených certifikačným orgánom účtuje certifikačný orgán.68e) O pohľadávke z rozhodnutia voči osobe, ktorá porušila finančnú disciplínu v rámci národného projektu prijímateľa, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, týkajúcej sa prostriedkov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu účtuje prijímateľ, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

(4) Ak Európska komisia do jedného roka odo dňa predloženia výkazu podľa osobitného predpisu68f) neuplatní postup podľa osobitného predpisu a pohľadávka štátu z právoplatného rozhodnutia týkajúca sa prostriedkov Európskej únie bude zaplatená z rozpočtu Európskej únie, správca, ktorým je príslušný orgán, môže za podmienok podľa osobitného predpisu68g) rozhodnúť o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu z právoplatného rozhodnutia.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 68e až 68h znejú:

68e) Čl. 72 písm. d) a h), čl. 122 ods. 2 a čl. 126 písm. d), g) a h) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013). Čl. 20 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1828/2006.

68f) Čl. 20 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1828/2006.

68g) § 6a ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

68h) § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

21. V § 30 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

22. V § 42 odsek 2 znie:

(2) Vzájomne započítať pohľadávky z podpory alebo jej časti je možné, ak

a) má platobná agentúra pohľadávku z podpory alebo jej časti voči prijímateľovi a zároveň prijímateľ má pohľadávku z podpory alebo jej časti voči platobnej agentúre,

b) prijímateľ požiada platobnú agentúru o započítanie pohľadávky a so vzájomným započítaním pohľadávok súhlasí platobná agentúra, alebo vzájomné započítanie pohľadávok vykoná jednostranne platobná agentúra.“.

23. V § 46ac ods. 4 a 6 sa slovo „dvojnásobku“ nahrádza slovami „jeden a pol násobku“.

24. Za § 46ad sa vkladajú § 46ae a 46af, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠46ae

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2014

Konanie podľa § 27a ods. 3 a 5 a § 46ac ods. 4 a 6 právoplatne neukončené do 31. októbra 2014 sa dokončí podľa zákona účinného od 1. novembra 2014 a na vrátenie finančných prostriedkov sa vzťahuje § 27a ods. 3 a 5 v znení účinnom od 1. novembra 2014.

§ 46af

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2015

Ustanovenia § 28 ods. 9 a 10 a § 28b ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2015 sa vzťahujú na odvod za porušenie finančnej disciplíny, pre ktorý rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 1. januára 2015.“.

Čl. V

Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 315/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 15 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Organizácia zriadená ministerstvom na zabezpečenie alebo plnenie úloh v oblasti celoživotného vzdelávania, ktorej bolo vydané potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu podľa § 12 ods. 4, môže požiadať ministerstvo o udelenie oprávnenia v tomto akreditovanom vzdelávacom programe.“.

Doterajšie odseky 3 až 11 sa označujú ako odseky 4 až 12.

2. V § 15 ods. 4 úvodnej vete sa slová „odseku 1 alebo odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1, 2 alebo odseku 3“.

3. V § 15 ods. 5 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo ide o žiadateľa podľa odseku 3“.

4. V § 15 ods. 6 a 7 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

5. V § 15 ods. 8 sa slová „školy, vysokej školy, profesijnej organizácie alebo stavovskej organizácie“ nahrádzajú slovami „žiadateľa podľa odseku 1, 2 alebo odseku 3“ a slová „3 až 6“ sa nahrádzajú slovami „4 až 7“.

6. V § 17 ods. 3 sa slová „alebo profesijnej organizácii,“ nahrádzajú čiarkou a slovami „profesijnej organizácii alebo organizácii zriadenej ministerstvom na zabezpečenie alebo plnenie úloh v oblasti celoživotného vzdelávania,“ a slová „ods. 8“ sa nahrádzajú slovami „ods. 9“.

7. V § 24 ods. 1 písm. b) a ods. 3 úvodnej vete sa slová „§ 15 ods. 3 alebo § 15 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 15 ods. 4 alebo ods. 5“.

8. Za § 28a sa vkladá § 28b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠28b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2014

Organizácia zriadená ministerstvom na zabezpečenie alebo plnenie úloh v oblasti celoživotného vzdelávania, ktorej bolo vydané potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu podľa § 12 ods. 4, môže požiadať ministerstvo o udelenie oprávnenia v tomto akreditovanom vzdelávacom programe do 31. decembra 2014. Oprávnenie udelené organizácii zriadenej ministerstvom na zabezpečenie alebo plnenie úloh v oblasti celoživotného vzdelávania platí do 30. septembra 2015.“.


Čl. VI

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2014 okrem čl. I § 42 ods. 8 a 9 a § 44 ods. 3, čl. III bodov 1., 2., 5. a 7. a čl. IV bodov 18. a 20., ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015.


Andrej Kiska v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov. Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú niektoré prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich rozdeľovanie na rok 2014, a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o ich uplatňovanie v roku 2014 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).

2) Čl. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).

3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).

4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).

5) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 zo 17. decembra 2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).

6) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 149, 20. 5. 2014).

7) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.

8) Čl. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 240/2014 zo 7. januára 2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (Ú. v. EÚ L 74, 14. 3. 2014).

9) Čl. 2 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

10) Čl. 72 až 74 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

11) Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

12) Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

13) § 2 ods. 2 písm. g) zákona č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

14) Čl. 127 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

15) Čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 zo 17. decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).

16) Napríklad čl. 17, 24, 26 a 35 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

17) § 7 zákona č. 543/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

18) Čl. 123 ods. 1 a čl. 125 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

19) § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona č. 543/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

20) Čl. 123 ods. 6 a 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

21) § 6 až 11 zákona č. 543/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

22) Čl. 14 až 17 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

23) Čl. 26 až 31 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

24) Čl. 6 až 12 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

25) § 24 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

26) § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

27) Čl. 2 ods. 36 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

28) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, čl. 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).

29) Čl. 3 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18. 9. 2013).

30) Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013.

31) Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013.

32) Čl. 7 nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 zo 17. decembra 2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov (Ú. v. EÚ L 344, 20. 12. 2008).

33) Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013. Nariadenie (EÚ) č. 1302/2008.

33a) § 34a zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 171/2016 Z. z.

34) Čl. 123 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
Zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

36) Čl. 124 ods. 5 a 6 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

37) § 3 ods. 1 zákona č. 543/2007 Z. z.

38) Čl. 123 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

39) Čl. 123 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

40) Čl. 125 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

41) Čl. 47 až 49 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení.

41a) Čl. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení.

42) Napríklad § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, čl. 2 body 36, 38 a 39 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

43) Čl. 32 až 35 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

44) Čl. 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1301/2013.

44a) § 89 ods. 1 Civilného sporového poriadku.

45) § 3 písm. f) zákona č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

46) Čl. 126 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

47) § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 323/2007 Z. z.

48) § 7 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z.

49) Čl. 21 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013.

50) Čl. 132 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

51) Čl. 59 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26. 10. 2012).

52) Zákon č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

53) § 9 zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 3 zákona č. 543/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

54) Čl. 32 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

55) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

56) Čl. 33 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

57) Čl. 33 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

58) Čl. 34 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

59) Čl. 54 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

60) Čl. 36 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

61) Čl. 7 nariadenia (EÚ) č. 1301/2013.

62) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

62a) § 18 a 19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

62b) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

62c) § 18 zákona č. 315/2016 Z. z.

62d) Napríklad čl. 67 ods. 1 písm. b), c) a d) a 68 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení, čl. 14 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013 v platnom znení.

62e) Napríklad čl. 75 ods. 2, čl. 125 ods. 4 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení.

62f) § 6 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z.

62g) Napríklad zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

63) Napríklad zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

64) Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

65) Napríklad zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

66) Čl. 100 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

67) Čl. 101 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

68) Čl. 102 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

69) Čl. 102 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

70) Čl. 32 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

71) Čl. 2 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013.

72) Čl. 12 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013.

73) Čl. 122 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení.
Čl. 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/568 z 29. januára 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o podmienky a postupy vo vzťahu k Európskemu fondu regionálneho rozvoja, Európskemu sociálnemu fondu, Kohéznemu fondu a Európskemu námornému a rybárskemu fondu, ktoré sa uplatnia na určenie toho, či nevymožiteľné sumy uhradia členské štáty (Ú. v. EÚ L 97, 13. 4. 2016).

74) Čl. 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.

75) § 2 ods. 2 písm. c) a § 2 ods. 3 zákona č. 82/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

76) § 19 zákona č. 125/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

77) Napríklad § 7a ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 13a ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 4 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 521/2003 Z. z.

78) § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

79) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

80) § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

81) § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 165/2008 Z. z.

82) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z.

83) Napríklad zákon č. 357/2015 Z. z., čl. 75 a 148 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení.

84) Čl. 9 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

85) Nariadenie Komisie (ES) č. 498/2007 z 26. marca 2007, ktorým sa stanovujú podrobné vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (Ú. v. EÚ L 120, 10. 5. 2007) v platnom znení. Čl. 59 nariadenia (EÚ) č. 966/2012. Čl. 72 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Čl. 56 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

86) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

87) Čl. 122 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1970 z 8. júla 2015, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 dopĺňajú osobitné ustanovenia k oznamovaniu nezrovnalostí týkajúcich sa Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu (Ú. v. EÚ L 293, 10. 11. 2015).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1974 z 8. júla 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 stanovuje frekvencia a formát správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond a Európsky námorný a rybársky fond (Ú. v. EÚ L 293, 10. 11. 2015).

88) § 2 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

89) Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Čl. 140 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

90) § 1 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z.

91) § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z.

92) § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 561/2004 Z. z.

93) § 2 ods. 4 písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

94) § 2 ods. 4 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 561/2004 Z. z.

95) § 2 ods. 4 písm. f) zákona č. 431/2002 Z. z.

96) § 2 ods. 4 písm. g) zákona č. 431/2002 Z. z.

97) Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

98) Čl. 143 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Čl. 56 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

99) § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

100) Zákon č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

101) § 169 ods. 3 a § 179a zákona č. 343/2015 Z. z.

102) § 175 a § 177 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z.

102a) § 177 ods. 12, § 179 ods. 3 a § 179a ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z.

102b) § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.

103) Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

104) § 20 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 584/2005 Z. z.
Čl. 126 písm. d), g) a h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

105) Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, Čl. 126 písm. d), g) a h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

106) Napríklad § 31 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 123 Civilného sporového poriadku.

107) Čl. 72 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

108) § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z.

109) § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. Zákon č. 543/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

110) Čl. 72 písm. d) a h), čl. 122 ods. 2 a čl. 126 písm. d), g) a h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

111) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

111a) § 369 Obchodného zákonníka.

112) Napríklad § 29 až 192 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 171/2005 Z. z.

114) Napríklad Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

115) Príloha č. 1 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013.

115a) § 12 ods. 1 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

116) Čl. 115 ods. 2 a bod 1 prílohy XII nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

117) Čl. 111 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

117a) § 4 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.

117b) Napríklad § 17 až 20 Obchodného zákonníka, § 40 zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, § 91 až 93a zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 11 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

118) Čl. 125 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.