Opatrenie č. 288/2014 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje obsah a štruktúra výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa

Čiastka 88/2014
Platnosť od 23.10.2014
Účinnosť od 01.01.2015

OBSAH