Zákon č. 285/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 88/2014
Platnosť od 23.10.2014
Účinnosť od 01.11.2014

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2014 Aktuálne znenie