Úplné znenie č. 28/2014 Z. z.Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov

Čiastka 12/2014
Platnosť od 14.02.2014
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia 10. 3. 1992