Výnos č. 276/2014 Z. z.Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

Čiastka 87/2014
Platnosť od 15.10.2014
Účinnosť od 15.10.2015
Redakčná poznámka

Tento výnos nadobúda účinnosť 15. októbra 2014 okrem a bodov 10, 11, 13, § 57a až 57d v bode 25, bodov 28, 29, 31, 38, 39 a 79, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. októbra 2015.