Vyhláška č. 270/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší

Čiastka 85/2014
Platnosť od 10.10.2014
Účinnosť od 15.10.2014

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.10.2014 Aktuálne znenie