Úplné znenie č. 27/2014 Z. z.Úplné znenie zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 11/2014
Platnosť od 14.02.2014
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.