Vyhláška č. 257/2014 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG)

Čiastka 82/2014
Platnosť od 25.09.2014
Účinnosť od 01.10.2014
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2014 okrem § 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2015.