Vyhláška č. 25/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad

(v znení č. 3/2015 Z. z., 314/2015 Z. z.)

Čiastka 10/2014
Platnosť od 07.02.2014
Účinnosť od 01.12.2015