Nariadenie vlády č. 243/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek v znení neskorších predpisov

Čiastka 80/2014
Platnosť od 19.09.2014
Účinnosť od 01.01.2015 do30.04.2018
Zrušený 125/2018 Z. z.

OBSAH