Zákon č. 240/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Čiastka 80/2014
Platnosť od 19.09.2014
Účinnosť od 01.10.2014 do31.03.2020
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I prvého bodu až tretieho bodu, šiesteho bodu a siedmeho bodu a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2014.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2020 461/2003 Z. z.(nepriamo)
01.10.2014 - 31.03.2020 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
19.09.2014 - 30.09.2014