Oznámenie č. 236/2014 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti štatútu doplnkového dôchodkového fondu, jeho rozsah, obsah a štruktúra informácií, ktoré má štatút obsahovať

Čiastka 77/2014
Platnosť od 11.09.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. septembra 2014 okrem § 8 ods. 1 písm. d), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2015.