Oznámenie č. 235/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2015/2016 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách

Čiastka 76/2014
Platnosť od 28.08.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2014.