Vyhláška č. 228/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách

Čiastka 75/2014
Platnosť od 22.08.2014
Najbližšie účinné znenie 01.09.2014
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2014 okrem požiadavky na systém manažérstva odberu reprezentatívnych vzoriek podľa § 8 ods. 4, ktorá nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

228

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 11. augusta 2014,

ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 33 písm. f) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet vyhlášky

Táto vyhláška ustanovuje požiadavky na

a) kvalitu

1. tuhých fosílnych palív a palív z nich vyrobených (ďalej len „tuhé fosílne palivo“), ktoré sú určené na spaľovanie v spaľovacích zariadeniach s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW,1)

2. kvapalných ropných palív uvedených v § 2 písm. a) až c) (ďalej len „vykurovací olej“), ktoré sú určené na spaľovanie v stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia (ďalej len „stacionárny zdroj“),

3. kvapalných a plynných palív uvedených v § 2 písm. d) až l) (ďalej len „motorové palivo“), ktoré sú určené na spaľovanie v spaľovacích motoroch stacionárnych zdrojov2) alebo v spaľovacích motoroch, alebo iných hnacích motoroch mobilných zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len „mobilný zdroj“),

b) vedenie prevádzkovej evidencie, rozsah, druh a spôsob poskytovania údajov, ktoré podnikateľ, ktorý vyrába, dováža a predáva palivá, poskytuje spotrebiteľovi a okresnému úradu.

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) ťažkým vykurovacím olejom

1. kvapalné ropné palivo, iné ako lodné palivo, ktoré je zaradené pod podpoložky 2710 19 51 až 2710 19 68, 2710 20 31 až 2710 20 39 colného sadzobníka, alebo

2. kvapalné ropné palivo, iné ako vykurovací plynový olej a lodné palivo, ktoré je vzhľadom na destilačné rozmedzie zaradené do skupiny ťažkých olejov určených ako palivo a z ktorého sa pri teplote 250 °C predestiluje menej ako 65 % objemu vrátane strát podľa technickej normy;3) ak percento destilácie pri teplote 250 °C nemožno stanoviť, ropné palivo sa považuje za ťažký vykurovací olej,

b) vykurovacím plynovým olejom

1. kvapalné ropné palivo iné ako lodné palivo, ktoré je zaradené pod podpoložky 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 alebo 2710 20 19 colného sadzobníka, alebo

2. kvapalné ropné palivo, iné ako lodné palivo, motorová nafta a motorový plynový olej, z ktorého sa pri teplote 250 °C predestiluje menej ako 65 % objemu vrátane strát a pri teplote 350 °C najmenej 85 % objemu vrátane strát podľa technickej normy,3)

c) regenerovaným vykurovacím olejom, ktorý zodpovedá definícii minerálneho oleja pod podpoložkou 2710 19 62 colného sadzobníka, vykurovací olej vyrobený regeneráciou alebo prepracovaním akéhokoľvek minerálneho, polosyntetického alebo syntetického mazacieho oleja, ktorý sa stal nevhodný na používanie, na ktoré bol pôvodne určený, ako je opotrebovaný mazací olej zo spaľovacích motorov a prevodový olej, ale aj minerálny, polosyntetický alebo syntetický mazací priemyselný olej,

d) automobilovým benzínom prchavý minerálny olej, ktorý je zaradený pod podpoložky 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 51 a 2710 12 59 colného sadzobníka, určený na pohon zážihových spaľovacích motorov,

e) motorovou naftou plynový olej, ktorý je zaradený pod podpoložky 2710 19 43 a 2710 20 11 colného sadzobníka, určený na pohon vznetových spaľovacích motorov,

f) motorovým plynovým olejom kvapalné ropné palivo, ktoré je zaradené pod podpoložky 2710 19 43 až 2710 19 48 a 2710 20 11 až 2710 20 19 colného sadzobníka, určené na pohon vznetových spaľovacích motorov

1. necestných strojov4) vrátane vybraných plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy,5)

2. poľnohospodárskych a lesných traktorov,6)

3. rekreačných plavidiel,7)

g) lodným palivom kvapalné ropné palivo, uvedené v písmenách h) a i), určené na spaľovanie v spaľovacích motoroch

1. námorných lodí8) vrátane pomocných spaľovacích motorov používaných na ich palube podľa technickej normy,9)

2. plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy5) alebo

3. rekreačných plavidiel,7)

ak sa tieto plavidlá nachádzajú na mori,

h) lodnou motorovou naftou lodné palivo, ktoré je vymedzené v tabuľke I technickej normy9) pre triedu DMB okrem odkazu na obsah síry,

i) lodným plynovým olejom lodné palivo, ktoré je vymedzené v tabuľke I technickej normy9) pre triedy DMX, DMA a DMZ okrem odkazu na obsah síry,

j) biopalivom kvapalné alebo plynné palivo vyrobené z biomasy určené na dopravu,

k) skvapalneným ropným plynom (LPG) plyn určený na pohon zážihových spaľovacích motorov zaradený pod podpoložky 2711 12 až 2711 19 00 colného sadzobníka,

l) stlačeným zemným plynom (CNG) plyn určený na pohon zážihových spaľovacích motorov zaradený pod podpoložky 2711 11 00 a 2711 21 00 colného sadzobníka,

m) kontrolnými oblasťami emisií oxidov síry morské oblasti vymedzené medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,10)

n) osobnou loďou plavidlo, ktoré preváža viac ako 12 cestujúcich, pričom za cestujúceho sa považuje každá osoba okrem veliteľa osobnej lode, členov posádky a iných osôb zamestnaných alebo akokoľvek inak zúčastnených na palube plavidla v rámci jej prevádzky a okrem dieťaťa mladšieho ako jeden rok,

o) pravidelnými službami série plavieb osobnej lode, ktoré obstarávajú dopravu medzi tými istými dvomi alebo viacerými prístavmi, alebo série plavieb z toho istého prístavu a do toho istého prístavu bez medzipristátí podľa uverejneného cestovného poriadku alebo s takými pravidelnými alebo častými plavbami, že v nich možno rozoznať cestovný poriadok,

p) vojnovou loďou plavidlo patriace ozbrojeným silám štátu, ktoré nesie vonkajšie znaky, podľa ktorých možno rozlíšiť štátnu príslušnosť tohto plavidla, pod velením dôstojníka povereného vládou štátu, ktorého meno a priezvisko sa nachádza v zozname dôstojníkov alebo v rovnocennom zápise, s posádkou podliehajúcou vojenskej disciplíne,

q) kotviacou loďou plavidlo, ktoré je bezpečne priviazané alebo zakotvené v prístave členského štátu Európskej únie počas nakladania, vykladania alebo kým slúži na ubytovanie cestujúcich vrátane času, keď neprebiehajú operácie súvisiace s nákladom,

r) najvzdialenejšími regiónmi Európskej únie Guadeloupe, Francúzska Guayana, Martinik, Réunion, Svätý Bartolomej, Svätý Martin, Azory, Madeira a Kanárske ostrovy,11)

s) metódou znižovania emisií zariadenie, materiál, prostriedok alebo prístroj, ktorý sa má umiestniť na loď, alebo iný postup, alternatívne palivo alebo metóda dodržiavania predpisov používané ako alternatíva voči lodným palivám s nízkym obsahom síry, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v prílohe č. 3.

§ 3

Tuhé fosílne palivá

Tuhé fosílne palivo, ktoré je určené na spaľovanie v spaľovacích zariadeniach s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW, nesmie obsahovať viac síry v pôvodnom palive vztiahnutej na výhrevnosť paliva (ďalej len „merná sírnatosť“) ako

a) 1,1 g/MJ v hnedom uhlí,

b) 0,78 g/MJ v čiernom uhlí,

c) 0,6 g/MJ v briketách,

d) 0,35 g/MJ v kokse.

§ 4

Vykurovacie oleje

(1) Ťažký vykurovací olej nesmie obsahovať viac síry ako 1 % hmotnosti a nejde o výnimku podľa § 6 ods. 1 a 2.

(2) Vykurovací plynový olej nesmie obsahovať viac síry ako 0,1 % hmotnosti a nejde o výnimku podľa § 6 ods. 1.

(3) Regenerovaný vykurovací olej musí

a) spĺňať požiadavky, aby pri jeho spaľovaní nevznikali väčšie emisie znečisťujúcich látok a nevznikali ani emisie ďalších znečisťujúcich látok ako pri spaľovaní vykurovacieho plynového oleja,

b) byť vyrobený z odpadového oleja, ktorý spĺňa kvalitatívne požiadavky podľa technickej normy, ktorou sa špecifikujú technické požiadavky na odpadové oleje určené na výrobu vykurovacích olejov na báze odpadových olejov,12)

c) spĺňať kvalitatívne požiadavky podľa technickej normy, ktorou sa špecifikujú technické požiadavky a skúšobné metódy na ropné výrobky – vykurovacie oleje na báze odpadových olejov.13)

§ 5

Motorové palivá

(1) Automobilový benzín musí spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 1 a nejde o výnimku podľa § 6 ods. 1 a 3.

(2) Motorová nafta musí spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 2 a nejde o výnimku podľa § 6 ods. 1, 3 a 4.

(3) Lodné palivo nesmie obsahovať viac síry ako 3,5 % hmotnosti a nejde o výnimku podľa § 6 ods. 1.

(4) Lodné palivo používané námornými loďami v oblastiach výsostných vôd, výlučných hospodárskych zónach a v zónach kontroly znečisťovania patriacich do kontrolných oblastí emisií oxidov síry nesmie obsahovať viac síry ako

a) 1 % hmotnosti do 31. decembra 2014,

b) 0,1 % hmotnosti od 1. januára 2015

a nejde o výnimku podľa § 6 ods. 1.

(5) Lodné palivo používané námornými loďami v oblastiach výsostných vôd, výlučných hospodárskych zónach a v zónach kontroly znečisťovania nesmie obsahovať viac síry ako

a) 3,5 % hmotnosti,

b) 0,5 % hmotnosti od 1. januára 2020

a nejde o výnimku podľa § 6 ods. 1.

(6) Lodné palivo používané v oblastiach výsostných vôd, výlučných hospodárskych zónach a v zónach kontroly znečisťovania nepatriacich do kontrolných oblastí emisií oxidov síry určené pre osobné lode poskytujúce pravidelné služby medzi prístavmi členských štátov Európskej únie nesmie obsahovať viac síry ako 1,5 % hmotnosti až do 1. januára 2020 a nejde o výnimku podľa § 6 ods. 1.

(7) Lodné palivo používané námornými loďami kotviacimi v prístavoch členských štátoch Európskej únie nesmie obsahovať viac síry ako 0,1 % hmotnosti a nejde o výnimku podľa § 6 ods. 1 a 5.

(8) Lodná motorová nafta nesmie obsahovať viac síry ako 1,5 % hmotnosti a nejde o výnimku podľa § 6 ods. 1.

(9) Lodný plynový olej nesmie obsahovať viac síry ako 0,1 % hmotnosti a nejde o výnimku podľa § 6 ods. 1.

(10) Motorový plynový olej nesmie obsahovať viac síry ako 10 mg/kg.

(11) Motorové palivo nesmie obsahovať viac kovovej prísady trikarbonyl(metylcyklopentadienyl) mangánu (MMT) vyjadrenej ako mangán, ako 2 mg/l.

(12) Skvapalnený ropný plyn (LPG) musí spĺňať požiadavky podľa technickej normy.14)

(13) Stlačený zemný plyn (CNG) musí spĺňať požiadavky podľa technickej normy.15)

§ 6

Výnimky

(1) Požiadavky na obsah síry podľa § 4 a 5 sa nevzťahujú na palivá

a) určené na výskum a testovanie; také palivá nemôžu byť komerčne predávané ani dané do daňového voľného obehu,

b) určené na spracovanie pred ich konečným spálením,

c) určené na spracovanie v rafinérskom priemysle,

d) určené na spaľovanie vo vybraných stacionárnych zdrojoch podľa odseku 2,

e) skladované a vyskladnené zo zásob štátnych hmotných rezerv,

f) používané v plavidle na zaistenie bezpečnosti lode alebo na záchranu života ľudí, alebo používané na odstránenie poškodenia lode alebo jej zariadení, ak sa po vzniku škody vykonajú opatrenia na vylúčenie alebo minimalizovanie nadmerných emisií a ak sa prijmú opatrenia na odstránenie škody; to neplatí, ak sa škoda spôsobí úmyselne alebo z nedbanlivosti,

g) používané a uvedené na trh v najvzdialenejších regiónoch Európskej únie za predpokladu, že bude zabezpečené, aby sa v týchto regiónoch dodržiavali normy kvality ovzdušia a nepoužívali ťažké vykurovacie oleje, ktorých obsah síry presahuje 3 % hmotnosti,

h) používané vojenskými loďami a inými vojenskými plavidlami,

i) používané na palubách námorných lodí plaviacich sa v prístavoch, výsostných vodách, výlučných hospodárskych zónach a v zónach kontroly znečisťovania, ktoré používajú metódy znižovania emisií za podmienok uvedených v prílohe č. 3 v uzatvorenom režime bez toho, aby bol dotknutý § 5 ods. 3.

(2) Ťažký vykurovací olej môže mať obsah síry viac ako 1 %, najviac však 3 % hmotnosti, ak je určený na spaľovanie v technologickom celku obsahujúcom

a) spaľovacie zariadenie, ktoré je vybavené odsírovaním spalín a ktoré uplatňuje emisný limit pre oxid siričitý podľa osobitného predpisu,16)

b) iné zariadenie, ako je uvedené v písmene a), ktoré uplatňuje emisný limit pre oxid siričitý podľa osobitného predpisu,17) pričom priemerná mesačná hodnota emisií oxidu siričitého neprekročí hodnotu 1 700 mg/m3 po prepočte na štandardné stavové podmienky, suchý plyn a referenčný obsah kyslíka 3 % objemu,

c) zariadenie v rafinérii, ktoré uplatňuje emisný limit pre oxid siričitý podľa osobitného predpisu,18) pričom priemerná mesačná hodnota emisií oxidu siričitého zo všetkých zariadení rafinérie, okrem zariadení podľa písmena a) bez ohľadu na druh paliva alebo kombináciu palív, neprekročí hodnotu 1 700 mg/m3 po prepočte na štandardné stavové podmienky, suchý plyn a referenčný obsah kyslíka 3 % objemu.

(3) Požiadavky na kvalitu palív podľa § 5 ods. 1 a 2 sa nevzťahujú na automobilový benzín a motorovú naftu vyskladnené zo zásob štátnych hmotných rezerv.

(4) Motorová nafta môže mať vyšší obsah metylesterov mastných kyselín, ako je požiadavka uvedená v prílohe č. 2, ak nemá vyšší obsah metylesterov mastných kyselín, ako možno v danom vznetovom motore spaľovať podľa dokumentácie jeho výrobcu, a objedná si ho prevádzkovateľ zdroja.

(5) Požiadavky na obsah síry podľa § 5 ods. 7 sa nevzťahujú na čas nevyhnutne potrebný na dokončenie všetkých potrebných operácií súvisiacich s výmenou paliva po priplávaní námornej lode do prístavu kotvenia členského štátu Európskej únie, ako aj pred jej odplávaním z tohto prístavu kotvenia, pričom čas všetkých operácií súvisiacich s výmenou paliva sa zaznamenáva podľa osobitných predpisov.19) Požiadavky na obsah síry podľa § 5 ods. 7 sa zároveň nevzťahujú na prípady, keď sa námorná loď podľa uverejneného cestovného poriadku zdržuje v kotvisku menej ako dve hodiny alebo keď námorná loď počas kotvenia v prístave vypne všetky motory a používa pobrežnú elektrickú energiu.

§ 7

Kontrola kvality paliva

(1) Podľa § 24 ods. 2 písm. h) zákona kvalitu palív kontroluje Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“)

a) zabezpečením odberu reprezentatívnych vzoriek, ich analýzou bez zbytočného odkladu a zdokumentovaním údajov o zistenej kvalite v súlade s technickými normami a ostatnými technickými požiadavkami podľa odsekov 2 až 8,

b) kontrolou plnenia požiadaviek na

1. zisťovanie a preukazovanie kvality dodávaných palív podľa druhu a spôsobu dodávky vrátane lodných denníkov a dodacích listov pre nádrž lode podľa § 8,

2. prevádzkovú evidenciu a poskytovanie údajov podľa druhu a spôsobu predaja paliva koncovému užívateľovi alebo spotrebiteľovi podľa § 9.

(2) Reprezentatívne vzorky paliva sa odoberajú pravidelne, dostatočne často a v potrebnom množstve, aby reprezentovali kontrolované palivo, ak ide o

a) lodné palivo podľa usmernenia pre odber vzoriek vykurovacieho oleja na určenie súladu s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,10)

b) ostatné palivá podľa príslušnej technickej normy pre kontrolovaný druh paliva.20)

(3) Obsah síry sa zisťuje na základe analytickej referenčnej metódy, ak ide o

a) lodné palivo podľa postupu na kontrolu palív stanoveného v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná,10)

b) vykurovací olej alebo motorový plynový olej podľa technickej normy.21)

(4) Kvalitatívne parametre automobilového benzínu sa zisťujú na základe analytických metód stanovených technickou normou.22)

(5) Kvalitatívne parametre motorovej nafty sa zisťujú na základe analytických metód stanovených technickou normou.23)

(6) Kvalitatívne parametre skvapalneného ropného plynu (LPG) sa zisťujú na základe analytických metód stanovených technickou normou.14)

(7) Kvalitatívne parametre stlačeného zemného plynu (CNG) sa zisťujú na základe analytických metód stanovených technickou normou.15)

(8) Odber reprezentatívnej vzorky paliva, zistenie kvalitatívnych parametrov analytickými metódami a zdokumentovanie výsledkov sa zabezpečuje osobou, ktorá má pre danú činnosť systém manažérstva podľa technickej normy, ktorá určuje všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných laboratórií, inšpekčných orgánov,24) alebo podľa alternatívneho systému, ktorý zabezpečuje rovnakú dôveryhodnosť výsledkov.

§ 8

Zisťovanie a preukazovanie kvality dodávaných palív

(1) Podnikateľ zisťuje a preukazuje kvalitu palív podľa § 3 až 5 odberom reprezentatívnej vzorky, analýzou a zdokumentovaním údajov o kvalite pre každú dodávku paliva, ak nejde o rovnakú výrobnú šaržu.

(2) Podnikateľ pri tuhých fosílnych palivách okrem mernej sírnatosti podľa § 3 zisťuje údaje aj o obsahu vody a popola.

(3) Reprezentatívna vzorka dodávky paliva sa odoberá a kvalitatívny parameter podľa § 3 až 5 sa analyticky zisťuje na základe technickej normy podľa § 7, ktorá je podľa svojho významu príslušná pre dodávaný druh paliva.

(4) Reprezentatívne vzorky z dodávky paliva odoberá, kvalitatívne parametre analyticky zisťuje osoba alebo iné obdobné pracovisko, ktoré pre danú činnosť má systém manažérstva

a) najmenej v rozsahu požiadaviek podľa technickej normy, ktorá určuje všeobecné požiadavky na kompetentnosť tejto osoby alebo iného obdobného pracoviska,25) alebo

b) podľa osobitného predpisu.26)

(5) Kvalita dodávky sa odberateľovi preukazuje protokolom o skúške, certifikátom alebo iným zodpovedajúcim dokumentom osoby podľa odseku 4; poskytovanie údajov inšpekcii podľa § 7 ods. 1, orgánom štátnej správy a spotrebiteľom o kvalite palív podľa § 9 tým nie je dotknuté.

§ 9

Prevádzková evidencia a poskytovanie údajov

(1) Podnikateľ, ktorý vyrába, dováža a predáva tuhé fosílne palivá, vedie evidenciu vyrobených, dovezených alebo predaných tuhých fosílnych palív v rozsahu podľa príloh č. 4 až 6 a údajov o ich kvalite podľa § 8; tieto údaje na požiadanie poskytuje okresnému úradu.

(2) Podnikateľ, ktorý predáva tuhé fosílne palivá priamo prevádzkovateľom spaľovacích zariadení s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW,

a) vedie evidenciu predaných palív v rozsahu podľa prílohy č. 6 a predkladá ju každoročne do 15. februára za predchádzajúci kalendárny rok okresnému úradu,

b) osvedčuje na požiadanie kupujúcemu kvalitu paliva protokolom o skúške, certifikátom alebo iným zodpovedajúcim dokumentom podľa § 8 ods. 5.

(3) Podnikateľ, ktorý vyrába a dováža vykurovacie oleje, vedie evidenciu vyrobených a dovezených palív v rozsahu podľa prílohy č. 4 a prílohy č. 5 a na požiadanie ju poskytuje okresnému úradu.

(4) Podnikateľ, ktorý predáva vykurovacie oleje priamo prevádzkovateľom stacionárnych zdrojov, vedie evidenciu predaných palív v rozsahu podľa prílohy č. 6 a predkladá ju každoročne do 15. februára za predchádzajúci kalendárny rok okresnému úradu; osobitne vedie evidenciu o množstve a kvalite ťažkého vykurovacieho oleja dodaného pre zariadenia uvedené v § 6 ods. 2 a regenerovaného vykurovacieho oleja.

(5) Podnikateľ, ktorý vyrába a dováža motorové palivá, vedie evidenciu vyrobených a dovezených palív v rozsahu podľa prílohy č. 4 a prílohy č. 5 a na požiadanie ju poskytuje okresnému úradu.

(6) Podnikateľ, ktorý predáva motorové palivá priamo spotrebiteľom, vedie evidenciu predaných palív v rozsahu podľa prílohy č. 6 a predkladá ju každoročne do 15. februára za predchádzajúci kalendárny rok okresnému úradu.

(7) Podnikateľ, ktorý predáva automobilový benzín s obsahom etanolu do 10 % objemu, poskytuje spotrebiteľom informáciu o obsahu biopaliva v automobilovom benzíne, a to jej označením na mieste, kde sa uvádzajú údaje o druhu paliva. Na označení sa uvedie text: „E10“ „Obsahuje od 5 % do 10 % objemu biopaliva“. Uvedené označenie musí byť ľahko čitateľné a pevne pripevnené. Označenie musí byť umiestnené na výdajnom stojane tak, aby bolo dobre viditeľné.

(8) Podnikateľ, ktorý predáva motorovú naftu s obsahom metylesterov mastných kyselín viac ako 7 % objemu, poskytuje spotrebiteľom informáciu o obsahu biopaliva v motorovej nafte, a to jej označením na mieste, kde sa uvádzajú údaje o druhu paliva. Na označení sa uvedie text: „Obsahuje viac ako 7 % objemu biopaliva“. Uvedené označenie musí byť ľahko čitateľné a pevne pripevnené. Označenie musí byť umiestnené na výdajnom stojane tak, aby bolo dobre viditeľné.

(9) Podnikateľ, ktorý predáva palivá určené na pohon spaľovacích motorov s obsahom kovových prísad, poskytuje spotrebiteľom informáciu o obsahu kovových prísad jej označením na mieste, kde sa uvádzajú údaje o druhu paliva. Na označení sa uvedie text: „Obsahuje kovové prísady“. Uvedené označenie musí byť ľahko čitateľné a pevne pripevnené. Označenie musí byť umiestnené na výdajnom stojane tak, aby bolo dobre viditeľné.

(10) Podnikateľ, ktorý predáva spotrebiteľovi zemný plyn, zisťuje v súlade s postupom na určenie hodnôt čistej výhrevnosti a emisných faktorov27) údaje o jeho priemernom zložení, jeho priemernej výhrevnosti a o priemernom emisnom faktore oxidu uhličitého vznikajúceho pri jeho spaľovaní; tieto údaje zverejňuje na internete a na požiadanie ich poskytuje spotrebiteľovi.

§ 10

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.


§ 11

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 362/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách.

§ 12

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2014 okrem požiadavky na systém manažérstva odberu reprezentatívnych vzoriek podľa § 8 ods. 4, ktorá nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


Peter Žiga v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 228/2014 Z. z.

POŽIADAVKY NA KVALITU AUTOMOBILOVÉHO BENZÍNU

Parametera)JednotkaLimityb)
NajmenejNajviac
BENZÍN
Oktánové číslo výskumnou metódou 95 
Oktánové číslo motorovou metódou 85 
Tlak pár pre letné obdobiec)kPa 60,0
Destilácia:
odparené percento do 100°C% objemu46,0 
odparené percento do 150°C75,0 
Obsah uhľovodíkových skupín:
olefíny% objemu 18,0
aromáty 35,0
benzén 1,0
Obsah kyslíka% hmotnosti 3,7
Obsah kyslíkatých zlúčenín:
metanol% objemu 3,0
etanol (môžu sa pridať stabilizátory) 10,0
izo-propylalkohol 12,0
terc-butylalkohol 15,0
izo-butylalkohol 15,0
étery obsahujúce 5 a viac atómov uhlíka v molekule 22,0
Iné kyslíkaté zlúčeninyd)% objemu 15,0
Obsah sírymg/kg 10,0
Obsah olovag/l 0,005

Poznámky:

a) Skúšobné metódy sú špecifikované v technickej norme.22)

b) Hodnoty uvedené v špecifikácii sú „skutočné hodnoty“. Pri stanovení ich limitných hodnôt sa použili podmienky technickej normy.28) Pri stanovení najnižšej hodnoty sa zohľadnil najmenší rozdiel 2R nad nulou (R = reprodukovateľnosť). Výsledky jednotlivých meraní sa interpretujú na základe kritérií uvedených v technickej norme.28)

c) Letné obdobie začína najneskôr 1. mája a končí najskôr 30. septembra.

d) Ďalšie monoalkoholy a étery s koncovým destilačným bodom nie vyšším ako destilačný bod podľa technickej normy.22)

Príloha č. 2 k vyhláške č. 228/2014 Z. z.

POŽIADAVKY NA KVALITU MOTOROVEJ NAFTY

Parametera)JednotkaLimityb)
NajmenejNajviac
MOTOROVÁ NAFTA
Cetánové číslo 51,0 
Hustota pri 15°Ckg/m3 845,0
Destilácia – 95 % získanej pri°C 360,0
Polycyklické aromatické uhľovodíky% hmotnosti 8,0
Obsah sírymg/kg 10,0
Obsah metylesterov mastných kyselín% 7,0c)

Poznámky:

a) Skúšobné metódy sú špecifikované v technickej norme.23)

b) Hodnoty uvedené v špecifikácii sú „skutočné hodnoty“. Pri stanovení ich limitných hodnôt sa použili podmienky technickej normy.28) Pri stanovení najnižšej hodnoty sa zohľadnil najmenší rozdiel 2R nad nulou (R = reprodukovateľnosť). Výsledky jednotlivých meraní sa interpretujú na základe kritérií uvedených v technickej norme.28)

c) Metylestery mastných kyselín musia spĺňať technickú normu.29)

Príloha č. 3 k vyhláške č. 228/2014 Z. z.

EKVIVALENTNÉ HODNOTY EMISIÍ PRE METÓDY ZNIŽOVANIA EMISIÍ A KRITÉRIÁ POUŽÍVANIA METÓD ZNIŽOVANIA EMISIÍ

A. EKVIVALENTNÉ HODNOTY EMISIÍ PRE METÓDY ZNIŽOVANIA EMISIÍ

Námorné lode používajúce metódy znižovania emisií musia nepretržite dosahovať také zníženie emisií oxidu siričitého, ktoré je ekvivalentné zníženiu, ktoré by dosiahli pri používaní lodných palív spĺňajúcich požiadavky uvedené v § 5 ods. 4 až 9. Schválenie používania metód znižovania emisií ustanovujú osobitné predpisy.30)

Ekvivalentné hodnoty emisií pre metódy znižovania emisií:

Obsah síry v lodnom palive (% m/m)Pomer emisií SO2 (ppm)/CO2 (% V/V)
3,5151,7
1,565,0
143,3
0,521,7
0,14,3

Poznámky:

a) Používanie pomeru pre emisné limity sa uplatňuje len pri používaní destilátov alebo zvyškových vykurovacích olejov vyrobených na báze ropy.

b) V odôvodnených prípadoch, keď je koncentrácia CO2 znížená pomocou jednotky na čistenie výfukových plynov, koncentráciu CO2 možno merať na vstupe tejto jednotky, ak možno jasne preukázať správnosť takej metodiky.

Ako alternatívne riešenie znižovania emisií je povolené používanie systémov na dodávku pobrežnej elektrickej energie plavidlami v dokoch.

B. KRITÉRIÁ POUŽÍVANIA METÓD ZNIŽOVANIA EMISIÍ

Metódy znižovania emisií musia spĺňať podľa potreby aspoň tieto kritériá:

Metóda znižovania emisiíKritériá používania
Zmes lodného paliva a odpareného plynuRozhodnutie Komisie 2010/769/EÚ z 13. decembra 2010 o stanovení kritérií používania technologických metód v cisternových lodiach na prepravu skvapalneného zemného plynu ako alternatívy k používaniu lodných palív s nízkym obsahom síry, ktoré spĺňajú požiadavky článku 4b smernice Rady 1999/32/ES o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/33/ES o obsahu síry v lodných palivách.
Systémy čistenia výfukových plynovRezolúcia MEPC.184(59) prijatá 17. júla 2009
„Preplachovacia voda zo systémov čistenia výfukových plynov, v ktorých sa používajú chemické látky, prídavné látky, prípravky a iné príslušné chemické látky vytvorené na mieste“, ako sa uvádza v bode 10.1.6.1 rezolúcie MEPC.184(59), sa nevypúšťa do mora, a to ani v uzavretých prístavoch, prístavoch a ústiach riek, pokiaľ prevádzkovateľ lode nepreukáže, že vypustenie takej preplachovacej vody nemá žiadny výrazný negatívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie a nepredstavuje pre ne ani žiadne riziko. Ak je použitou chemickou látkou lúh sodný, postačuje, ak preplachovacia voda spĺňa kritériá stanovené v rezolúcii MEPC.184(59) a jej pH nepresahuje hodnotu 8,0.
BiopaliváPoužívanie biopalív, ako sú vymedzené v osobitných predpisoch.31) Zmesi biopalív a lodných palív musia spĺňať požiadavky týkajúce sa obsahu síry uvedené v § 5 ods. 3 až 9.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 228/2014 Z. z.

EVIDENCIA VYROBENÝCH TUHÝCH FOSÍLNYCH PALÍV, VYKUROVACÍCH OLEJOV A MOTOROVÝCH PALÍV

Výrobca
Názov:                    IČO:
Ulica:
Obec:                    PSČ:
Okres:

Množstvo vyrobených tuhých fosílnych palív

Druh tuhého fosílneho paliva Množstvo
(t/rok)
Hnedé uhlie s mernou sírnatosťou 1,1 g/MJ a menej 
Čierne uhlie s mernou sírnatosťou 0,78 g/MJ a menej 
Brikety s mernou sírnatosťou 0,6 g/MJ a menej 
Koks s mernou sírnatosťou 0,35 g/MJ a menej 

Množstvo vyrobených vykurovacích olejov

Druh vykurovacieho oleja Množstvo
(t/rok)
Ťažký vykurovací olej s obsahom síry 1 % a menej  
Ťažký vykurovací olej s obsahom síry viac ako 1 % do 3 % 
Vykurovací plynový olej s obsahom síry 0,1 % hmotnosti a menej 
Regenerovaný vykurovací olej 

Množstvo vyrobených motorových palív

Druh motorového palivaMnožstvo
(m3/rok)
Bezsírny bezolovnatý normál benzín s oktánovým číslom VM najmenej 95
s obsahom síry 10 mg/kg a menej
 
Bezsírny bezolovnatý benzín s oktánovým číslom VM 98 a vyšším s obsahom síry
10 mg/kg a menej
 
Motorová nafta s obsahom síry 10 mg/kg a menej 
Lodné palivo s obsahom síry 3,5 % hmotnosti a menej 
Lodné palivo s obsahom síry 1,5 % hmotnosti a menej 
Lodné palivo s obsahom síry 1 % hmotnosti a menej 
Lodné palivo s obsahom síry 0,5 % hmotnosti a menej 
Lodné palivo s obsahom síry 0,1 % hmotnosti a menej 
Lodná motorová nafta s obsahom síry 1,5 % hmotnosti a menej 
Lodný plynový olej s obsahom síry 0,1 % hmotnosti a menej 
Skvapalnený ropný plyn (LPG) 
Stlačený zemný plyn (CNG) 
Motorový plynový olej s obsahom síry 10 mg/kg a menej 

Príloha č. 5 k vyhláške č. 228/2014 Z. z.

EVIDENCIA DOVEZENÝCH TUHÝCH FOSÍLNYCH PALÍV, VYKUROVACÍCH OLEJOV A MOTOROVÝCH PALÍV

Dovozca
Názov:                   IČO:
Ulica:
Obec:                    PSČ:
Okres:

Množstvo dovezených tuhých fosílnych palív

Druh tuhého fosílneho paliva Množstvo
(t/rok)
Hnedé uhlie s mernou sírnatosťou 1,1 g/MJ a menej 
Čierne uhlie s mernou sírnatosťou 0,78 g/MJ a menej 
Brikety s mernou sírnatosťou 0,6 g/MJ a menej 
Koks s mernou sírnatosťou 0,35 g/MJ a menej 

Množstvo dovezených vykurovacích olejov

Druh vykurovacieho oleja Množstvo
(t/rok)
Ťažký vykurovací olej s obsahom síry 1 % a menej  
Ťažký vykurovací olej s obsahom síry viac ako 1 % do 3 % 
Vykurovací plynový olej s obsahom síry 0,1 % hmotnosti a menej 
Regenerovaný vykurovací olej 

Množstvo dovezených motorových palív

Druh motorového palivaMnožstvo
(m3/rok)
Bezsírny bezolovnatý normál benzín s oktánovým číslom VM najmenej 95
s obsahom síry 10 mg/kg a menej
 
Bezsírny bezolovnatý benzín s oktánovým číslom VM 98 a vyšším s obsahom síry
10 mg/kg a menej
 
Motorová nafta s obsahom síry 10 mg/kg a menej 
Lodné palivo s obsahom síry 3,5 % hmotnosti a menej 
Lodné palivo s obsahom síry 1,5 % hmotnosti a menej 
Lodné palivo s obsahom síry 1 % hmotnosti a menej 
Lodné palivo s obsahom síry 0,5 % hmotnosti a menej 
Lodné palivo s obsahom síry 0,1 % hmotnosti a menej 
Lodná motorová nafta s obsahom síry 1,5 % hmotnosti a menej 
Lodný plynový olej s obsahom síry 0,1 % hmotnosti a menej 
Skvapalnený ropný plyn (LPG) 
Stlačený zemný plyn (CNG) 
Motorový plynový olej s obsahom síry 10 mg/kg a menej 

Príloha č. 6 k vyhláške č. 228/2014 Z. z.

EVIDENCIA PREDANÝCH TUHÝCH FOSÍLNYCH PALÍV, VYKUROVACÍCH OLEJOV A MOTOROVÝCH PALÍV

Predajca
Názov:                   IČO:
Ulica:
Obec:                    PSČ:
Okres:
Predajné miesto
Názov:
Ulica:
Obec:                    PSČ:
Okres:

Množstvo predaných tuhých fosílnych palív

Druh tuhého fosílneho paliva Množstvo
(t/rok)
Hnedé uhlie s mernou sírnatosťou 1,1 g/MJ a menej 
Čierne uhlie s mernou sírnatosťou 0,78 g/MJ a menej 
Brikety s mernou sírnatosťou 0,6 g/MJ a menej 
Koks s mernou sírnatosťou 0,35 g/MJ a menej 

Množstvo predaných vykurovacích olejov

Druh vykurovacieho oleja Množstvo
(t/rok)
Ťažký vykurovací olej s obsahom síry 1 % a menej  
Ťažký vykurovací olej s obsahom síry viac ako 1 % do 3 % 
Vykurovací plynový olej s obsahom síry 0,1 % hmotnosti a menej 
Regenerovaný vykurovací olej 

Množstvo predaných motorových palív

Druh motorového palivaMnožstvo
(m3/rok)
Bezsírny bezolovnatý normál benzín s oktánovým číslom VM najmenej 95
s obsahom síry 10 mg/kg a menej
 
Bezsírny bezolovnatý benzín s oktánovým číslom VM 98 a vyšším
s obsahom síry 10 mg/kg a menej
 
Motorová nafta s obsahom síry 10 mg/kg a menej 
Lodné palivo s obsahom síry 3,5 % hmotnosti a menej 
Lodné palivo s obsahom síry 1,5 % hmotnosti a menej 
Lodné palivo s obsahom síry 1 % hmotnosti a menej 
Lodné palivo s obsahom síry 0,5 % hmotnosti a menej 
Lodné palivo s obsahom síry 0,1 % hmotnosti a menej 
Lodná motorová nafta s obsahom síry 1,5 % hmotnosti a menej 
Lodný plynový olej s obsahom síry 0,1 % hmotnosti a menej 
Skvapalnený ropný plyn (LPG) 
Stlačený zemný plyn (CNG) 
Motorový plynový olej s obsahom síry 10 mg/kg a menej 

Príloha č. 7 k vyhláške č. 228/2014 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 23) v znení smernice Komisie č. 2000/71/ES zo 7. novembra 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 26), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/17/ES z 3. marca 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 31), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. apríla 2009 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009), smernica Komisie 2011/63/EÚ z 1. júna 2011 (Ú. v. EÚ L 147, 2. 6. 2011) a smernice Komisie 2014/77/EÚ z 10. júna 2014 (Ú. v. EÚ L 170, 11. 6. 2014).

2. Smernica Rady 1999/32/ES z 26. apríla 1999 o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 93/12/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 24) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.1/zv. 4), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/33/ES zo 6. júla 2005 (Ú. v. EÚ L 191, 22. 7. 2005), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. apríla 2009 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/33/EÚ z 21. novembra 2012 (Ú. v. EÚ L 327, 27. 11. 2012).

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č. 4 časť V bod 1.2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

2) Príloha č. 4 časť III siedmy bod a časť IV piaty bod vyhlášky č. 410/2012 Z. z.

3) STN EN ISO 3405 Ropné výrobky. Stanovenie destilačných charakteristík pri atmosférickom tlaku (65 6124).

4) § 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z. o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch.

5) § 2 písm. w) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z.

6) § 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 305/2006 Z. z. o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lestných traktorov.

7) § 1 ods. 3 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 417/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na plavidlá určené na rekreačné účely.

8) § 2 písm. b) zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení zákona č. 97/2007 Z. z.

9) Tabuľka I STN ISO 8217 Ropné výrobky. Palivá (trieda F). Špecifikácie pre lodné palivá (65 6502).

10) Protokol z roku 1997, ktorým sa mení a dopĺňa Protokol z roku 1978 k Medzinárodnému dohovoru o zabránení znečisťovaniu z lodí, ktorého nedeliteľnou súčasťou je Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí z roku 1973 (MARPOL PROT 1997) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí č. 344/2013 Z. z.).

11) Čl. 349 a 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

12) STN 65 6690 Odpadové oleje (65 6690).

13) STN 65 6691 Ropné výrobky. Vykurovacie oleje na báze odpadových olejov. Technické požiadavky a skúšobné metódy (65 6691).

14) STN EN 589+A1 Automobilové palivá. LPG. Požiadavky a skúšobné metódy (Konsolidovaný text) (65 6503).

15) STN EN ISO 15403-1 Zemný plyn. Zemný plyn na použitie ako stlačené palivo do vozidiel. Časť 1: Označovanie kvality (38 6177).

16) Príloha č. 4 vyhlášky č. 410/2012 Z. z.

17) Prílohy č. 5 a 7 vyhlášky č. 410/2012 Z. z.

18) Príloha č. 4 časť II tretí bod vyhlášky č. 410/2012 Z. z.

19) § 20 ods. 1 zákona č. 435/2000 Z. z. v znení zákona č. 440/2010 Z. z.

20) Napríklad STN 44 1307 Tuhé palivá. Postup prípravy zosypových vzoriek (44 1307), STN ISO 5069-1 Hnedé uhlie a lignity. Zásady odberu vzoriek. Časť 1: Odber vzoriek na stanovenie obsahu vody a na všeobecný rozbor (44 1314), STN EN ISO 3170 Ropné kvapaliny. Ručný odber vzoriek (65 6005), STN EN ISO 3171 Ropa a kvapalné ropné výrobky. Automatický odber vzoriek z potrubných rozvodov (65 6006), STN EN ISO 4257 Skvapalnené ropné plyny. Odber vzoriek (65 6486), STN EN 14274 Automobilové palivá. Určovanie kvality benzínu a motorovej nafty. Monitorovací systém kvality palív (FQMS) (65 6193), STN EN 14275 Automobilové palivá. Určovanie kvality benzínu a motorovej nafty. Odber vzoriek z výdajných stojanov na maloobchodných a komerčných miestach (65 6194), STN EN ISO 10715 Zemný plyn. Postupy na odber vzoriek (38 5519).

21) Napríklad STN EN ISO 8754 Ropné výrobky. Stanovenie obsahu síry. Energo-disperzná röntgenová fluorescenčná spektrometria (65 6114), STN EN ISO 14596 Ropné výrobky. Stanovenie obsahu síry. Vlnovodĺžková disperzná röntgenová fluorescenčná spektrometria (65 6115), STN EN ISO 20846 Ropné výrobky. Stanovenie obsahu síry v automobilových palivách. Ultrafialová fluorescenčná metóda (65 6111), metóda pre obsah síry od 3 – 500 mg/kg vhodná pre automobilové palivá a motorový plynový olej s obsahom S menej ako 10 mg/kg.

22) STN EN 228 Automobilové palivá. Bezolovnatý benzín. Požiadavky a skúšobné metódy (65 6505).

23) STN EN 590 Automobilové palivá. Motorová nafta. Požiadavky a skúšobné metódy (65 6506).

24) Napríklad STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií (01 5253), STN EN ISO/IEC 17020 Posudzovanie zhody. Požiadavky na činnosť rôznych typov orgánov vykonávajúcich inšpekciu (01 5260).

25) Napríklad STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií (01 5253), súbor STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (01 0320), STN EN ISO/IEC 17065 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu výrobkov, procesov a služieb (01 5256), STN EN ISO 14001 Systémy environmentálneho manažérstva. Požiadavky s pokynmi na použitie (83 9001).

26) Zákon č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

27) Kapitola II nariadenia Komisie (EÚ) č. 600/2012 z 21. júna 2012 o overovaní správ o emisiách, správ o tonokilometroch a akreditácii overovateľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 181, 12. 7. 2012).
Kapitola V nariadenia Komisie (EÚ) č. 601/2012 z 21. júna 2012 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. ES L 181, 12. 7. 2012).

28) STN EN ISO 4259 Ropné výrobky. Určovanie a využívanie údajov presnosti výsledkov vo vzťahu k skúšobným metódam (65 6004).

29) STN EN 14214+A1 Kvapalné ropné výrobky. Metylestery mastných kyselín (FAME) pre vznetové motory a na vykurovanie. Požiadavky a skúšobné metódy (65 6531).

30) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov.
Článok 3 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 z 5. novembra 2002, ktorým sa ustanovuje Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí (COSS) a menia a dopĺňajú sa nariadenia o námornej bezpečnosti a zabránení znečisťovania lodí (Ú. v. ES L 324, 29. 11. 2002).

31) Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok.