Oznámenie č. 225/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Rámcovej dohody o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Indonézskou republikou na strane druhej

Čiastka 73/2014
Platnosť od 12.08.2014
Redakčná poznámka

Rámcová dohoda nadobudla platnosť 1. mája 2014 v súlade s článkom 48 ods. 1.

OBSAH

HLAVA I - CHARAKTER A ROZSAH (Čl. 1 - Čl. 5)