Oznámenie č. 220/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku

Čiastka 72/2014
Platnosť od 05.08.2014
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 18. júla 2014 v súlade s článkom 7 ods. 1.