Zákon č. 218/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 72/2014
Platnosť od 05.08.2014
Účinnosť od 01.07.2015
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2014 okrem čl. I bodov 1 až 13 a 16, čl. II bodov 18 až 25, § 41 ods. 1 písm. p) bodu 26, bodov 28, 29 a 31, čl. III bodov 1, 2 a 7, čl. IV bodov 1, 2, 4 až 7 a 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015, a čl. I bodov 14 a 15 ...