Nariadenie vlády č. 21/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení neskorších predpisov

Čiastka 10/2014
Platnosť od 07.02.2014
Účinnosť od 01.04.2014

OBSAH