Vyhláška č. 208/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť

Čiastka 69/2014
Platnosť od 26.07.2014
Účinnosť od 01.08.2014