Zákon č. 204/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 69/2014
Platnosť od 26.07.2014
Účinnosť od 01.09.2014
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2014 okrem čl. IV, čl. V prvého bodu a čl. VII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2014.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2014 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.08.2014 - 31.08.2014