Nariadenie vlády č. 202/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania

Čiastka 68/2014
Platnosť od 19.07.2014
Účinnosť od 01.08.2014

OBSAH