Zákon č. 199/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 67/2014
Platnosť od 17.07.2014
Účinnosť od 17.07.2014