Zákon č. 197/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

Čiastka 67/2014
Platnosť od 17.07.2014
Účinnosť od 01.08.2014

OBSAH