Zákon č. 194/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Čiastka 66/2014
Platnosť od 15.07.2014
Účinnosť od 01.08.2014

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2014 Aktuálne znenie