Vyhláška č. 187/2014 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 193/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve

Čiastka 64/2014
Platnosť od 28.06.2014
Účinnosť od 01.07.2014 do31.12.2016
Zrušený 223/2016 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2014 - 31.12.2016