Zákon č. 183/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 39/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 64/2014
Platnosť od 28.06.2014
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Tento zákona nadobúda účinnosť 1. júla 2014 okrem 1. až 22. bodu, 24. až 46. bodu, § 46a a 46b, § 46c ods. 1, § 46d, § 46e ods. 1 až 9 a § 46f až 46h v 47. bode, 48. až 146. bodu, 148. až 158. bodu, § 94 ods. 12, 13 a 15 v 159. bode, 160. až 182. bodu, § 123ao a 123ap v...