Zákon č. 181/2014 Z. z.Zákon o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

Čiastka 63/2014
Platnosť od 26.06.2014
Účinnosť od 01.07.2015 do30.06.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I a čl. II piateho, siedmeho, dvadsiateho štvrtého až dvadsiateho ôsmeho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2015.