Nariadenie vlády č. 177/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušujú niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách v oblasti typového schválenia ES motorových vozidiel

Čiastka 62/2014
Platnosť od 26.06.2014
Účinnosť od 01.11.2017
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2014 okrem § 1 ods. 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. novembra 2017.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2017 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.11.2014 - 31.10.2017

Pôvodný predpis

26.06.2014