Vyhláška č. 158/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Čiastka 58/2014
Platnosť od 13.06.2014
Účinnosť od 15.06.2014

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.06.2014 Aktuálne znenie