Zákon č. 151/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 160/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 56/2014
Platnosť od 07.06.2014
Účinnosť od 01.07.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2014 okrem čl. III, ktorý nadobúda účinnosť 14. júna 2014, a čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 12. júna 2014.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2016 160/2015 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.07.2014 - 30.06.2016
14.06.2014 - 30.06.2014 Delená účinnosť
12.06.2014 - 13.06.2014 Delená účinnosť