Opatrenie č. 15/2014 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na zverejnenie kľúčových informácií o príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde

Čiastka 7/2014
Platnosť od 31.01.2014
Účinnosť od 01.02.2014

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.2014 Aktuálne znenie